Navigacija

33. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 33. zasedanju, koje je održano 27. i 28. maja 2014. godine u Pragu, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije:

- EA GA je ovlastila Izvršni komitet EA da razmotri pitanja koja su data u okviru Izveštaja predsedavajućeg kako bi dao predloge pred sledeće zasedanje Generalne skupštine EA kako bi isti bili prodiskutovani, a tokom zasedanja su i ratifikovani rezultati elektronskih glasanja sprovedenih nakon prethodnog zasedanja Generalne skupštine u skladu sa dokumentom EAGA(14)01.

- EA GA je ovlastila predsedavajućeg EA da potpiše Ugovor sa Evropskom komisijom (Joint Research Centre) u cilju realizacije projekta „Support services regarding the accreditation aspects of the project on a European voluntary Quality Assurance scheme for Breast Cancer Services underpinned by Accreditation and high-quality Guidelines".

- EA GA je izabrala J. Ružičku (Jiřĺ Růžička) iz Češkog akreditacionog tela za novog člana Finansijskog nadzornog odbora (FOC) sa mandatom od dve godine koji će početi od 1. januara 2015. godine.

- EA GA se saglasila da Izvršni komitet započne rad na reviziji dokumenta EA-1/17, Rules of Procedure u skladu sa rezultatima interne provere i drugim strukturnim promenama.

- EA GA je usvojila revidiran dokument EA-1/20 S1, uključujući i povećanje sa 375 eura na 500 eura dnevnice u skladu sa uslovima operativnog granta.

- EA GA je, u skladu sa dokumentom EA-1/20 A:2012, ovlastila Izvršni komitet da izvrši reviziju budžeta za 2014. godinu i Godišnji plan za 2014. godinu, Plan EA za period 2014-2017. kako bi bili usvojeni tokom zasedanja Generalne skupštine.

- EA GA je, po preporuci Izvršnog komiteta, usvojila predlog budžeta EA za 2015. godinu i iznos članarina za 2015. godinu.

- EA GA je, u skladu sa dokumentom EA-1/20 A:2012, ovlastila Izvršni komitet da izvrši reviziju budžeta za 2015. godinu, Godišnjeg plana za 2015. godinu, Plana EA za period 2014-2017. godina kako bi isti bili usvojeni tokom zasedanja Generalne skupštine u skladu sa novim Finansijskim planom (Framework Partnership Agreement – FPA).

- EA GA je, po preporuci Izvršnog komiteta, usvojila sledeće odredbe koje se odnose na obračun članarine:

nacionalna akreditaciona tela, članice EA, treba da dostave Sekretarijatu EA informacije o broju dodeljenih akreditacija za prethodnu godinu na osnovu čega bi se izvršio obračun godišnje članarine. Nacionalnim akreditacionim telima, koja ne dostave informacije, biće obračunata članarina na osnovu podataka koji su ranije dostavljeni Sekretarijatu uz povećanje od 15% za godinu za koju nedostaju podaci.

- EA GA je odobrila da pravila za obračun članarine EA, data u dokumentu EA-1/17 S5: EA Rules of Procedure for levying of membership fees, budu sada objedinjena u jedan dokument.

- EA GA je usvojila programe rada za 2015. godinu sledećih komiteta/saveta: Saveta za multilateralne sporazume, Horizontalnog komiteta, Komiteta za komunikacije i publikacije, Komiteta za sertifikaciona tela, Komiteta za laboratorije i Komiteta za kontrolna tela.

- EA GA se saglasila da Komitet za komunikacije i publikacije započne rad na reviziji dokumenta EA-1/14: A: 2011: Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents.

- EA GA se, uz napomenu da je trenutno u postupku revizija važeće Uredbe o organskoj proizvodnji (Organic Farming Regulation), saglasila da Komitet za sertifikaciona tela započne rad na reviziji dokumenta EA-3/12 odmah nakon objavljivanja nove verzije Uredbe.

- EA GA je, na preporuku Komiteta za sertifikaciona tela, usvojila dokument IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013 (IAF MD 6: 2014) kao dokument sa obaveznom primenom za sve članice EA.

- EA GA je odobrila povlačenje dokumenta EA-2/09: Policy on the Accreditation of Providers of PT Schemes.

- EA GA se saglasila da Komitet za laboratorije započne rad na izradi smernice za akreditaciju proizvođača referentnih materijala.

- Kada dođe do promene zaštitnog znaka ispitanih proizvoda, ponovo će se izdavati izveštaji o ispitivanju i to u sledećim situacijama:

izveštaji o ispitivanju mogu se ponovo izdavati samo u slučaju ispravljanja grešaka i unošenja izostavljenih podataka koji su bili dostupni u trenutku ispitivanja. Biće potrebno prikazati jedinstvenu identifikacionu oznaku uzorka, kao i svako obeležavanje od strane proizvođača.

Praksa, koja podrazumeva da akreditovane laboratorije kod ponovnog izdavanja izveštaja o ispitivanju pod akreditacijom kada se trgovačko ime/oznaka ispitanih proizvoda menja (bez ponovnog ispitivanja), nije dozvoljena čak iako bi se jasno ukazalo na prvi izveštaj koji bi bio zamenjen. Ispitani proizvod je jasno identifikovan i u ugovoru i u izveštaju o ispitivanju. Laboratorija ne preuzima odgovornost za izjavu da je proizvod sa novim trgovačkim imenom/oznakom identičan ispitanom, već je to odgovornost klijenta.

Određen je prelazni period od godinu dana za potpunu primenu ove odluke kako bi se tržište prilagodilo promenama.

- EA GA je odobrila povlačenje dokumenta EA-4/10 G 2002: Accreditation in Microbiological Laboratories.

Akreditaciono telo Srbije je ovom prilikom potpisalo novi Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA) koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba.

Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, je, u ime ATS-a, prisustvovala 33. zasedanju Skupštine  EA .