Navigacija

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji za 2014. godinu

Međunarodne aktivnosti

U izveštaju Evropske komisije „Serbia 2014 Progress Report“, objavljenom 8. oktobra 2014. godine u Briselu, je ponovo pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Republici Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodno kretanje roba u Srbiji (Chapter 1: Free Movement of Goods), analizirane su sledeće sektorske oblasti: standardizacija, akreditacija, metrologija i nadzor na tržištu.

Izveštaj Evropske komisije se bavi analizom zakonodavstva, administrativnih kapaciteta, sektorskih strategija i politika Republike Srbije, kao i razvojem tržišta u odnosu na pravne tekovine EU (Acquis), a u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i primarnim ciljevima koje treba ostvariti prilikom pridruživanja EU.

U izveštaju je ocenjeno da je u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije došlo do napretka uzimajući u obzir da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisalo sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA) novi multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA) koji sada, pored oblasti ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključuje i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Zaključeno je da je potrebno unaprediti kapacitete ATS-a kroz povećanje broja zaposlenih.