Navigacija

Održana sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije u sastavu: predsednik Nedeljko Pantić, članovi: mr Vladimir Milenković, dr Predrag Popović, i dr Ljubinka Gligić, je na svojoj prvoj sednici, održanoj 13. novembra 2014. godine:

-    usvojio Poslovnik o radu Upravnog odbora koji reguliše način rada i odlučivanja upravnog odbora;

-    doneo Program o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2014. godinu, shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 116/2014), a u cilju usklađivanja sa visinom sredstava namenjenih za finansiranje Akreditacionog tela Srbije;

-    doneo Pravilnik o radnim odnosima i zaradama zaposlenih u Akreditacionom telu Srbije. Ovaj Pravilnik je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014)  i sadrži odredbe koje se tiču prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, zaštiti zaposlenih, zaradama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Akreditacionom telu Srbije;

-    dao saglasnost na sklapanje Sporazuma o saradnji u oblasti akreditacije između Slovačkog akreditacionog tela (SNAS) i Akreditacionog tela Srbije (ATS), shodno članu 17. Statuta Akreditacionog tela Srbije, prema kojem Upravni odbor daje saglasnost o sklapanju bilateralne i multilateralne saradnje sa drugim akreditacionim telima, odnosno regionalnim i međunarodnim orgnizacijama za akreditaciju.


Sednica Upravnog odbora ATS-a