Navigacija

Obuka u vezi uspostavljanja ETS sistema

Najave događaja

Sistem trgovine emisionim jedinicama EU (ETS), poznat i kao tržište ugljenika EU, uspostavljen Direktivom 2003/87/EC, predstavlja osnovu politike Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena i ključni instrument za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte u sektoru industrije na isplativ način. Kao kandidat za članstvo u EU, Srbija ima obavezu usaglašavanja sa zahtevima EU ETS Direktive. S tim u vezi, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne je uključeno u „twinning“ projekat „Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) neophodnog za uspešnu implementaciju Sistema trgovine emisionim jedinicama EU“, a do kraja 2015. godine predviđeno je i usvajanje Zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i pratećih podzakonskih akata.

Kako bi sistem ETS mogao da funkcioniše, neophodno je uspostaviti pouzdan i tačan sistem monitoringa, izveštavanja i verifikacije gasova sa efektom staklene bašte. Ovo podrazumeva da su operateri postrojenja obavezni da vrše monitoring i izveštavanje o emisijama, dok treća, nezavisna strana (verifikator) verifikuje validnost i tačnost dostavljenog izveštaja. Verifikator proverava koliko je monitoring usaglašen sa odobrenim planom monitoringa, kao i potpunost i pouzdanost podataka u godišnjem izveštaju o emisijama.

Osnovni propis EU kojim se utvrđuju kriterijumi koje verifikatori moraju da ispune za tu vrstu delatnosti je Uredba Komisije (EU) broj 600/2012 od 21. juna 2012. o verifikaciji izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte i izveštaja o tonskim kilometrima i o akreditaciji verifikatora u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Saveta.

U cilju informisanja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine organizuje, 20. februara 2015. godine, sa početkom u 8:30 časova, u sali Protokol SIV-a 3 (Omladinskih brigada 1, Novi Beograd), radionicu tokom koje će biti predstavljeni zahtevi Uredbe koja je veoma važna i za potencijalne verifikatore. Cilj radionice je pružanje informacija o budućim ulogama i obavezama kako ATS-a tako i potencijalnih ETS verifikatora.

Rok za prijavu je 19. februar 2015. godine, a zainteresovani za učešće na radionici mogu da se prijave elektronskim putem na: dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs