Навигација

Обукa у вези успостављања ЕТС система

Најаве догађаја

Систем трговине емисионим јединицама ЕУ (ЕТС), познат и као тржиште угљеника ЕУ, успостављен Директивом 2003/87/EC, представља основу политике Европске уније у борби против климатских промена и кључни инструмент за смањење гасова са ефектом стаклене баште у сектору индустрије на исплатив начин. Као кандидат за чланство у ЕУ, Србија има обавезу усаглашавања са захтевима ЕУ ЕТС Директиве. С тим у вези, Министарство пољопривреде и заштите животне је укључено у „twinning“ пројекат „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију (MRV) неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисионим јединицама ЕУ“, а до краја 2015. године предвиђено је и усвајање Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и пратећих подзаконских аката.

Како би систем ЕТС могао да функционише, неопходно је успоставити поуздан и тачан систем мониторинга, извештавања и верификације гасова са ефектом стаклене баште. Ово подразумева да су оператери постројења обавезни да врше мониторинг и извештавање о емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја. Верификатор проверава колико је мониторинг усаглашен са одобреним планом мониторинга, као и потпуност и поузданост података у годишњем извештају о емисијама.

Основни пропис ЕУ којим се утврђују критеријуми које верификатори морају да испуне за ту врсту делатности је Уредба Комисије (ЕУ) број 600/2012 од 21. јуна 2012. о верификацији извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и извештаја о тонским километрима и о акредитацији верификатора у складу сa Директивом 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савета.

У циљу информисања, Министарство пољопривреде и заштите животне средине организује, 20. фебруара 2015. године, са почетком у 8:30 часова, у сали Протокол СИВ-а 3 (Омладинских бригада 1, Нови Београд), радионицу током које ће бити представљени захтеви Уредбе која је веома важна и за потенцијалне верификаторе. Циљ радионице је пружање информација о будућим улогама и обавезама како АТС-а тако и потенцијалних ЕТС верификатора.

Рок за пријаву је 19. фебруар 2015. године, а заинтересовани за учешће на радионици могу да се пријаве електронским путем на: dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs