Navigacija

Svetski dan metrologije 2015

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. Ovaj sporazum omogućava postojanje jedinstvenog sistema merenja u celom svetu. Svetski dan metrologije zajednički organizuju Međunarodni biro za tegove i mere (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) i Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology, OIML) u saradnji sa nacionalnim metrološkim institutima u preko 80 zemalja sveta.

Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obavezu da uvede Međunarodni sistem jedinica (SI), da ostvari nacionalne etalone u skladu sa definicijama, koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije, kao i da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao naš nacionalni metrološki institut, i danas sprovodi obaveze preuzete pristupanjem Metarskoj konvenciji.

Merenja i svetlost

Ove godine tema Svetskog dana metrologije je povezana sa temom Međunarodne godine svetlosti i svetlosnih tehnologija, koju je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN), a čiji je organizator UNESCO. 2015. godina je ozvaničena kao godina u kojoj se slave nauka i primena svetlosti i svetlosnih tehnologija. Ideja ovakve globalne manifestacije jeste da se ukaže na značaj svetlosti i optičkih tehnologija, koliko su one već unapredile kvalitet svakodnevnog života, ali i kako mogu doprineti čistijoj budućnosti.

Metrologija kao nauka ima centralnu ulogu kod primene i unapređenja svetlosnih tehnologija u različitim oblastima - efikasnija proizvodnja energije, bolje razumevanje klimatskih promena ili optimizacija osvetljenja u gradovima.

Nacionalni metrološki instituti širom sveta stalno unapređuju metrologiju kao nauku i sprovode validaciju novih tehnika merenja bez obzira na nivo preciznosti koji se zahteva. Oni takođe učestvuju u poređenjima, koja organizuje Međunarodni biro za tegove i mere, čime se obezbeđuje pouzdanost rezultata merenja širom sveta.

Mnoga merila su predmet obavezne kontrole (zakonska metrologija) kao što je to slučaj sa vagama koje se svakodnevno koriste prilikom merenja težine proizvoda, instrumentima koji mere nivo zagađenja u životnoj sredini ili instrumentima kojima se meri količina utrošene energije. Stoga je Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju definisala preporuke koje imaju za cilj usaglašavanje i harmonizaciju zahteva za ovu vrstu merila u celom svetu.

Na ovaj dan se slavi doprinos svih ljudi koji, u ime svih nas, rade tokom cele godine u međuvladinim i nacionalnim organizacijama.

Sve detaljnije informacije o ovom događaju možete pronaći na sledećoj adresi:

http://www.worldmetrologyday.org/

ili ukoliko posetite internet prezentaciju našeg Nacionalnog metrološkog instituta (Direkcija za mere i dragocene metale):

http://www.dmdm.rs/cr/index.php