Navigacija

35. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 35. zasedanju, koje je održano 27. i 28. maja 2015. godine u Atini, Grčka, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije:

- EA GA je potvrdila izbor sledećih članova Izvršnog komiteta EA (EA EX) na dve godine počev od 1. januara 2016. godine:

- Thomas Facklam - predsedavajući EA,
- Geir Samuelsen - potpredsedavajući EA,
- Paulo Tavares - predsedavajući EA MAS komiteta,
- Ignasio Pina - predsedavajući EA NNS komiteta,
- Peter Kronvall - predsedavajući EA CPC komiteta,
- Laurent Vinson - predsedavajući EA LC komiteta
- Kevin Belson - predsedavajući EA CC komiteta,
- Rolf Straub - predsedavajući EA IC komiteta,

4 dodatna člana EA EX komiteta: Maria Papatzikou, Rozsa Ring, Emanuele Riva i Jan van der Poel

i tri člana Komiteta za finansijska pitanja (Financial Oversight Committee): Paul Stennett, Claudio Boffa i Jĺrĺ Ruzicka.

- EA GA je, na preporuku Izvršnog komiteta, odobrila Završni tehnički izveštaj za period od 26.02.2013. do 25.02.2015. godine koji je povezan sa posebnim sporazumom koji je sklopljen sa Evropskom unijom (Evropska komisija, DG CLIMA) – „Implementation of accreditation and peer evaluation of National Accreditation Bodies according to EN ISO 14065 and Commission Regulation (EU) No 600/2012“.

- EA GA je, na preporuku Izvršnog komiteta, odobrila Završni izveštaj o Programu rada EA za 2014. godinu

- EA GA se saglasila da Izvršni komitet započne rad na reviziji dokumenta EA-1/13 A: 2009 - EA’s relationship with accreditation bodies of countries not being members of the EU or EFTA u skladu sa dokumentom EAEX(15)03 Rev01

- EA GA je usvojila Izveštaj Komiteta za finansijska pitanja za 2014. godinu i usvojila budžet za 2015. godinu, predlog budžeta za 2016. godinu, kao i visinu članarina za 2016. godinu

- EA GA je usvojila programe rada za 2016. godinu sledećih komiteta/saveta: Saveta za multilateralne sporazume, Horizontalnog komiteta, Komiteta za komunikacije i publikacije, Komiteta za sertifikaciona tela, Komiteta za laboratorije i Komiteta za kontrolna tela

- EA GA je utvrdila da se za akreditaciju za poslove uzorkovanja mogu primeniti standardi SRPS ISO/IEC 17025 i SRPS ISO/IEC 17020. Sâm standard ISO/IEC 17025 sadrži deo koji se odnosi na uzorkovanje i može se primeniti u slučaju akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti koja se bave uzorkovanjem. Ukoliko se donese odluka da će se za ovu aktivnost primeniti standard ISO/IEC 17020, onda predmet ocenjivanja treba da bude i ispunjenost zahteva za uzorkovanje datih u standardu ISO/IEC 17025.

- EA GA je potvrdila da je Opcija B postala deo standarda serije 17000 kako bi omogućila TOU, koji imaju uspostavljen sistem menadžmenta u skladu sa standardom ISO 9001, da koriste taj sistem menadžmenta kako bi postigli isti rezultat kao u slučaju primene sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standardima serije ISO 17xxx. AT ovo proveravaju tokom ocenjivanja.

- EA GA je, na preporuku Komiteta za kontrolna tela, usvojila dokument ILAC P15:06/2014 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies kao obavezujući dokument za sve članice EA (iako još uvek nije usvojeno adekvatno tumačenje tačke 8.1.3 standarda ISO/IEC 17020:2012)

- EA GA se saglasila da Komitet za sertifikaciona tela započne rad na reviziji dokumenta EA-6/03 M 2013: EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive

- EA GA je, na preporuku Komiteta za sertifikaciona tela, usvojila sledeća dokumenta kao obavezujuća za sve članice EA:
•   IAF MD 8:2015 - Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485);
•   IAF MD 9:2015 - Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485);
•   IAF MD 13:2014 version 2 - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001);
•  IAF MD 16:2014 version 2 - Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies;
•  IAF MD 17:2015 version 2 - Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies;
•  IAF MD 18:2015 version 2 - Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector(ISO/IEC 20000-1)

- EA GA je, na preporuku Komiteta za sertifikaciona tela, potvrdila da će se dokument IAF MD2:2007 - Transfer of Accredited Certification of Management Systems primenjivati na sve sisteme menadžmenta u okviru EA MLA sporazuma (ne samo na QMS i EMS kako je to trenutno u okviru podobima IAF MLA sporazuma).

Milica Lukešević, v.d. direktora ATS-a, i dr Goran Džafić, zamenik direktora, su, u ime ATS-a, prisustvovali 35. zasedanju Generalne skupštine  EA.