Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 2015

Dan akreditacije

Svake godine se 9. juna obeležava Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana akreditacije „Akreditacija olakšava pružanje zdravstvene i socijalne zaštite“ naglašava značaj uloge akreditacije u ovoj oblasti kako bi se postigao visok stepen kvaliteta pruženih usluga u ovoj oblasti. To znači da ustanove, koje pružaju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, mogu da unaprede svoj način rada i tako omoguće pacijentima da imaju više poverenja u rad ovih ustanova i da budu sigurni da se kvalitet usluga, koje pružaju, stalno unapređuje.  


Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Pete Unger i Randy Dougherty, predsedavajući ILAC-a i IAF-a

Akreditacija olakšava pružanje zdravstvene i socijalne zaštite

Tema Međunarodnog dana akreditacije 2015 naglašava korist od akreditacije pri pružanju zdravstvene i socijalne zaštite.

Postizanje visokog stepena kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite je danas jedan od najvećih izazova koji se s vremenom samo usložnjava uzimajući u obzir porast broja svetske populacije i produžen životni vek. To su razlozi zbog kojih je potrebno unapređivati sistem zdravstvene i socijalne zaštite kako bi on bio što pouzdaniji, bezbedniji i efikasniji.

Akreditacija je ključna za postizanje pomenutog stepena kvaliteta zdravstvene i socijalne zaštite. Sistemi zdravstvene i socijalne zaštite, kao i drugi sektori, imaju za cilj da usluge pružaju na kvalitetan način kako bi se zadovoljile ekonomske i društvene potrebe, ali i potrebe u oblasti zaštite životne sredine i tako postigli vrhunski rezultati.

Da bi sistemi zdravstvene i socijalne zaštite ostvarivali vrhunske rezultate, potrebno je da u njih imaju poverenja svi - pacijenti, njihove porodice, zakonodavci, kao i ustanove koje pružaju usluge zdravstvene i socijalne zaštite.

Uloga akreditacije u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite je da omogući gore navedeno budući da:

•    se akreditacijom postiže da ustanove, koje pružaju zdravstvenu zaštitu, a koje sertifikuju sertifikaciona tela u skladu sa zahtevima standarda kojima se definišu zahtevi za sisteme menadžmenta bilo da je reč o standardu ISO 9001, koji omogućava da zahtevi za kvalitet budu u svakom trenutku zadovoljeni, ili o standardu ISO 13485, kojim se obezbeđuje visok stepen kvaliteta kod nabavke medicinskih sredstava, obavljaju svoje aktivnosti u skladu sa globalno prihvaćenim zahtevima

•    se akreditacijom medicinskih laboratorija, koja se dodeljuje u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kao što je standard EN ISO 15189, dokazuje, primenom strogih postupaka, svim interesnim stranama, uključujući i ustanove, koje pružaju uslugu zdravstvene zaštite, tehnička kompetentnost laboratorija čime one dobijaju međunarodno priznanje

•    akreditovane medicinske laboratorije mogu da dokažu uporedivost, pouzdanost i ekvivalentnost rezultata merenja na međunarodnom nivou kroz upotrebu odgovarajućih referentnih materijala i metoda čime se poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite  pacijenata

•    sertifikacija, od strane akreditovanih sertifikacionih tela, u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001 (menadžment bezbednošću informacija) uliva pacijentima poverenje u rad ustanova koje poseduju lične podatke pacijenata - što je od suštinskog značaja za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite

•    akreditovana kontrolna tela u oblasti socijalne zaštite podižu standarde zbog čega klijenti i javnost mogu imati poverenja da su ustanove, koje pružaju ove usluge, bile predmet provere od strane kontrolnih tela u oblasti socijalne zaštite kao što su: demencija, problemi sa učenjem, nega pacijenata, mentalno zdravlje i kućno lečenje, kao i da akreditovana kontrolna tela pružaju svoje usluge u skladu sa strogim zahtevima standarda.

Sve je veći broj studija slučaja, nezavisnih istraživanja i informacija, koje su sakupljene iz celog sveta, kojima se dokazuje vrednost akreditacije u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, a iste su dostupne na vebsajtu publicsectorassurance.org (ovaj vebsajt su zajednički izradile međunarodne organizacije ISO, ILAC, IAF, IIOC i IEC kako bi pomogle javnom sektoru da sazna koje su prednosti sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti).

Sa širenjem globalnih tržišta, posebno kada je reč o medicinskim sredstvima, sistem multilateralnih sporazuma IAF-a (IAF MLA) i ILAC-a (ILAC MRA) pomaže svim pacijentima, zakonodavcima i drugim interesnim stranama da razumeju način postizanja kompetentnosti ustanova, koje pružaju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, a koje su akreditovane ili sertifikovane od strane akreditovanih sertifikacionih tela. Bez obzira gde se nalaze, ove ustanove, koje su uključene u sistem IAF MLA i ILAC MRA sporazuma, pokazuju posvećenost postizanju vrhunskih rezultata i bezbednosti što je od suštinskog značaja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Pored toga što ovaj sistem garantuje bezbednost, on omogućava i efikasnost u radu. Potvrđena i verifikovana ekvivalentnost, koja se dobija kroz sisteme MLA i MRA sporazuma priznatih na globalnom nivou, omogućava ustanovama, koje pružaju zdravstvenu i socijalnu zaštitu, da, u postupku dobijanja odobrenja od zakonodavaca i tokom prekograničnih aktivnosti, koriste usluge proizvođača i dobavljača koji su već jednom ispitali proizvode kako ispitivanje ne bi moralo da se vrši više puta.

Poverenje u kvalitet pružene zdravstvene i socijalne zaštite je, možda i više nego kod drugih usluga, od suštinske važnosti za one koji ove usluge koriste, ali i za one koji donose propise u ovoj oblasti. Akreditacija laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela uliva poverenje pacijentima i svim interesnim stranama. Primenom standardizacije, zakonskih postupaka i akreditacije se postiže adekvatan nivo kvaliteta i efikasnosti sistema zdravstvene i socijalne zaštite i to zahvaljujući primeni odgovarajućih resursa iz celog sveta.

Glavni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Međunarodnog dana akreditacije u preko 90 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije kada je reč o pružanju zdravstvene i socijalne zaštite. Ukoliko želite da saznate nešto više, molimo vas da kontaktirate svoje akreditaciono telo.

Sve detaljnije informacije potražite na http://ilac.org/, a brošuru, izrađenu u čast proslave Međunarodnog dana akreditacije 2015, možete preuzeti na http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/.