Navigacija

Tri godine nakon potpisanog EA MLA sporazuma

Aktuelnosti

U maju 2015. godine se navršilo tri godine od kada je Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisalo multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru Evropske organizacije za akreditaciju (EA MLA).

ATS je, pre sticanja statusa punopravnog člana EA, morao da izgradi svoje kapacitete pa je u periodu od 2009. do 2012. godine donet novi Zakon o akreditaciji, koji je morao da se uskladi sa Uredbom (EZ) broj 765/2008, unapređen je proces akreditacije donošenjem novih izdanja i izmenama dokumenata sistema menadžmenta kako bi se uspostavio moderan sistem akreditacije, a nove efikasne i brze procedure su olakšale rad ATS-a.

U martu 2010. godine je sprovedena predocenjivačka poseta („pre-evaluation“) Akreditacionom telu Srbije kada je ATS ocenjen od strane tima EA kao kompetentan i pouzdan partner EA.

Pozitivni rezultati predocenjivačke posete su doveli do realizacije prvog kolegijalnog ocenjivanja (peer assessment) ATS-a, koje je u periodu od 27. juna do 1. jula 2011. godine sproveo tim ocenjivača EA sa ciljem da se proveri usklađenost uspostavljenog sistema akreditacije u Srbiji sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EZ) broj 768/2008), kao i smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju. Zaključeno je da u Srbiji postoji neophodna zakonska osnova za rad nacionalnog akreditacionog tela, da ATS ima adekvatne procedure koje stalno unapređuje, kao i da su ocenjivači i eksperti kompetentni.

Naredno kolegijalno ocenjivanje je sprovedeno u septembru 2013. godine nakon čega je EA MLA sporazum  proširen kako bi, pored laboratorija za ispitivanje, medicinskih laboratorija, laboratorija za etaloniranje, kontrolnih tela i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, uključio i oblast sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.

Na osnovu potpisanog EA MLA sporazuma ATS je ostvario priznanje i na globalnom nivou pa je tako u oktobru 2012. godine potpisao sa Međunarodnim forumom za akreditaciju IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije proizvoda, odnosno 6. oktobra 2014. godine ATS je postao potpisnik IAF MLA sporazuma i za oblast sertifikacije sistema menadžmenta. Takođe, ATS je potpisao i sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija ILAC MRA sporazum za oblasti ispitivanja i etaloniranja, a u oktobru 2012. godine je potpisan i ILAC MRA sporazum za oblast kontrolisanja.

Potpisivanjem međunarodnih sporazuma dokazivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa zahtevima propisa, standarda i tehničkih specifikacija postaje pretpostavka za ostvarivanje konkurentnosti na evropskom i svetskom tržištu, a poštovanjem propisa i standarda obezbeđena je sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i druge oblasti od javnog značaja. Povezivanjem sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima akreditacije potvrđena je pouzdanost rezultata ocenjivanja usaglašenosti (izveštaja i sertifikata) koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) akreditovana od strane potpisnika sporazuma.

Krajem 2009. godine ATS je imao 373 dodeljene akreditacije, a danas ih ima 526 pa je tako postao akreditaciono telo sa najvećim brojem dodeljenih akreditacija u regionu.

ATS je, pored međunarodnih sporazuma, sklopio i bilateralne sporazume o saradnji u oblasti akreditacije sa akreditacionim telima iz regiona (Mađarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Rumunija, Slovačka i Slovenija) čime je i formalno potvrđena dugogodišnja saradnja između ATS-a i akreditacionih tela zemalja u regionu.