Navigacija

Informacija u vezi primene Pravilnika o buci

Obaveštenja

Od 1. jula 2015. godine počela je primena Pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Službeni glasnik RS”, broj 1/13) (u daljem tekstu: Pravilnik), o čemu je objavljeno saopštenje na www.tehnis.privreda.gov.rs.

U saopštenju je navedeno da do imenovanja tela za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz člana 11. Pravilnika, tela za ocenjivanje usaglašenosti, akreditovana za ispitivanje emisije buke u skladu sa standardom SRPS EN ISO 3744:2008, mogu domaćim proizvođačima ili, kada je primenjivo, zastupnicima inostranih proizvođača izdavati isprave o usaglašenosti u skladu sa Prilogom 6, 7 ili 8 Pravilnika, pod uslovima navedenim u saopštenju.

Akreditaciono telo Srbije obaveštava sva zainteresovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), da će od 1. oktobra 2015. godine primati prijave za akreditaciju TOU za poslove ocenjivanja usaglašenosti, prema članu 11 Pravilnika, iz Priloga 6, 7 ili 8 Pravilnika.

Za navedene poslove ocenjivanja usaglašenosti se mogu akreditovati TOU prema standardima SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17065 ili SRPS ISO/IEC 17021, u zavisnosti od vrste aktivnosti koje je potrebno da se sprovedu u postupcima ocenjivanja usaglašenosti, prema navedenim prilozima Pravilnika.
Akreditacije se mogu dobiti u postupcima početnog, ponovnog ili ocenjivanja po prijavi za proširenje već dodeljenog obima akreditacije, a dobijeni akti o akreditaciji će služiti kao dokazi o osposobljenosti za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti prema Pravilniku, u postupku imenovanja TOU.

Dodatno, u skladu sa politikom Evropske organizacije za akreditaciju (EA), iskazanom u dokumentu EA-2/17 INF: 2014, koji se odnosi na akreditaciju TOU za potrebe notifikovanja, a u dogovoru sa Ministarstvom privrede (akt Ministarstva privrede broj 110-00-165/2015-07 od 22.07.2015. godine), utvrđeno je da će se za potrebe imenovanja, kao dokaz kompetentnosti i osposobljenosti TOU za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 6 i 7 Pravilnika, osim napred navedenih, prihvatati i akta o akreditaciji u skladu sa standardom SRPS ISO/IES 17025 za laboratorije za ispitivanje emisije buke prema standardu SRPS ISO 3744 ukoliko su u postupku akreditacije izvršena dodatna ocenjivanja radi potvrđivanja ispunjenosti zahteva iz Priloga 9 Pravilnika.

S tim u vezi, Akreditaciono telo Srbije daje mogućnost da akreditovane laboratorije za ispitivanje emisije buke prema standardu SRPS ISO 3744, od 1. oktobra 2015. godine (a po potrebi i ranije, ukoliko im je redovno nadzorno ocenjivanje planirano pre 1. oktobra 2015. godine) podnesu prijavu za proširenje obima akreditacije za potrebe imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti prema članu 11 Pravilnika po postupcima ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 6 ili 7 Pravilnika. Ocenjivanje po podnetoj prijavi će se obaviti tokom redovnog nadzornog ocenjivanja ili u odvojenom postupku po prijavi za proširenje obima akreditacije za potrebe imenovanja. Ocenjivanje laboratorija će obuhvatiti ocenjivanje njihove tehničke kompetentnosti, odnosno ocenjivanje sposobnosti i procedura, da na osnovu provera i ocena propisanih Pravilnikom, dobijenih – izmerenih rezultata ispitivanja buke, donesu odluku da li su ispunjeni zahtevi iz Pravilnika. U tom cilju, laboratorije treba da, pored svih zahteva standarda SRPS ISO/IES 17025, dodatno ispune i zahteve iz tačaka 4.1, 7.5 i 7.6 standarda SRPS ISO/IEC 17065 što će biti provereno tokom dodatnog ocenjivanja po prijavi za proširenje obima akreditacije za potrebe imenovanja. Akreditovanim laboratorijama za ispitivanje, kojima u navedenom postupku bude proširen obim akreditacije, biće izdat novi – prošireni Obim akreditacije, koji će pored uobičajenih informacija i podataka, sadržati jasne navode da je laboratorija, za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom, dodatno ocenjena i prema relevantnim zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17065.

Obrazac Prijave za proširenje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje za potrebe imenovanja, se nalazi na DODATAK D.1.1A PRIJAVE ZA AKREDITACIJU (za laboratorije za ispitivanje – SRPS ISO/IEC 17025), SAMO ZA PROŠIRENJE OBIMA AKREDITACIJE ZA POTREBE IMENOVANJA. Popunjen i potpisan obrazac Prijave sa traženim prilozima se dostavlja na adresu ATS-a.