Navigacija

Dopuna obaveštenja o prelasku na SRPS ISO 9001:2015, odnosno SRPS ISO 14001:2015

Obaveštenja

Akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i za sertifikaciju upravljanja zaštitom životne sredine, zahtev za za prelazak na sertifikaciju prema SRPS ISO 9001:2015, odnosno SRPS ISO 14001:2015, podnose u vidu prijave za proširenje obima akreditacije budući da postupak za prelaz na nove standarde obuhvata minimalno pregled dostavljene dokumentacije, jedno osvedočenje i ocenjivanje na licu mesta, kao i da ''prelaskom na nove standarde'' akreditovana sertifikaciona tela za sisteme menadžmenta do 14. septembra 2018. godine zadržavaju u akreditovanom obimu i sertifikaciju prema SRPS ISO 9001:2008, odnosno SRPS ISO 14001:2005.