Navigacija

Održani zajednički godišnji sastanci IAF-a i ILAC-a 2016. godine

Međunarodne aktivnosti

Od 26. oktobra do 4. novembra 2016. godine održan je u Nju Delhiju, Indija, zajednički godišnji sastanak Međunarodnog foruma za akreditaciju (International Accreditation Forum, IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

 

Tokom 30. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – IAF GA), koja je održana u pomenutom periodu, doneto je 33 rezolucije od kojih su najznačajnije:

 • rezolucija (IAF Resolution 2016-13) o usvajanju Tabele 2 (tehničke oblasti) u standardu ISO 50003:2014 Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems, kao normativne reference za određivanje obima akreditacije sertifikacionih tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta energijom i grupisanje sektora za osvedočenje;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-23) o proširenju pod-obima IAF MLA sporazuma na sertifikaciju sistema menadžmenta energijom (EnMS) u okviru  glavnog obima sertifikacija sistema menadžmenta prema ISO/IEC 17021-1 (nivo 3) i o usvajanju standarda/tehničke specifikacije ISO/TS 50003:2014 Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems kao dokumenta nivoa 4 sporazuma odnosno standarda ISO 50001:2011 Energy management systems -- Requirements with guidance kao dokumenta nivoa 5 sporazuma;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-14) o utvrđivanju prelaznog perioda od 2 godine od datuma objavljivanja sledeće verzije revidiranog standarda/tehničke specifikacije ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-15) o donošenju odluke da prelazni period za migraciju akreditovanih sertifikata u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use bude 3 godine od datuma objavljivanja standarda ISO 45001 (čije se objavljivanje očekuje tokom 2017. godine);
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-16) kojom Generalna skupština IAF-a usvaja standard ISO 45001:201X, koji će uskoro biti objavljen, kao normativni dokument;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-17) o donošenju odluke koja se naslanja na odluku donetu prethodne godine (Resolution 2015-14) i kojom će se smatrati se da su dokumenta sertifikacije za sisteme menadžmenta izdata pod akreditacijom ukoliko se na njima nalazi simbol akreditacije i/ili tekstualno pozivanje na akreditaciju. Sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta: (1) moraju da usaglase da dokumenta sertifikacije sadrže simbol akreditacije ili pozivanje na akreditaciju u vreme donošenja odluke o resertifikaciji, a najkasnije do 6. novembra 2019. godine, (2) prilikom donošenja odluke o početnoj akreditaciji, odnosno proširenju obima za novi standard, počev od 6. novembra 2016. godine, sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta moraju da reizdaju prethodno izdata neakreditovana dokumenta sertifikacije  u roku od godinu dana od donošenja odluke o akreditaciji. Napomena: Ukoliko postoji izuzeće od prethodnog stava, klijent sertifikacionog tela koje sertifikuje sisteme menadžmenta mora opravdati izuzeće sertifikacionom telu i akreditacionom telu, i ukoliko se postigne saglasnost od strane oba tela predmetna sertifikacija će se smatrati da je pod akreditacijom;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-18) o produženju roka o početku primene obavezujućeg dokumenta IAF MD 19: IAF Mandatory Document For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate) na 31. mart 2018. godine;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-20) o prvom potpisivanju IAF MLA sporazuma za glavni obim sporazuma – sertifikacija osoba - ISO/IEC 17024 od strane regionalne grupe EA. Tom prilikom su sledeće članice EA (potpisnice EA MLA sporazuma) potpisale IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije osoba: AA, ACCREDIA, ATS, BAS, BELAC, CAI, COFRAC, DAkkS, DANAK, ENAC, ESYD, FINAS, IPAC, NA, PCA, RENAR, RvA, SA, SAS, SNAS, SWEDAC, TURKAK, i UKAS;
 • rezolucija (IAF Resolution 2016-24) o IAF-ovoj politici za proširenje obima IAF MLA sporazuma za pod-obime sistema menadžmenta za individualna akreditaciona tela:
  • koja su potpisnici IAF MLA sporazuma za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebna je izjava tela da sistemi menadžmenta navedeni u traženom pod-obimu  zadovoljavaju odgovarajuće zahteve date u dokumentu IAF ML4:2016, 3.1.5.ii, 3.1.6.i)
  • koja su potpisnici IAF MLA sporazuma, ali ne i za za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebna je celokupna evaluacija u skladu sa IAF/ILAC A2 (IAF ML4:2016, 3.1.5.i) , i za regionalne grupe:
  • koje su potpisnice IAF MLA sporazuma za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebno je najmanje jedno akreditaciono telo potpisnik i preispitivanje dokumentacije odnosno
  • koje su potpisnice IAF MLA sporazuma, ali ne i za za glavni obim ISO/IEC 17021(-1) potrebna je celokupna evaluacija u skladu sa IAF/ILAC A1. Doneta rezolucija stavlja van snage napomenu br. 2 datu u tački 3.1.5 procedure IAF ML4:2016.

Tokom 20. zasedanja Generalne skupštine ILAC-a (ILAC General Assembly – ILAC GA), koja je održana u pomenutom periodu, doneta je 21 rezolucija od kojih su najznačajnije:

 • rezolucija (ILAC Resolution GA 20.13) o proširenju ILAC MRA sporazuma za oblast akreditacije proizvođača referentnih materijala u skladu sa zahtevima specificiranim u standardu ISO 17034;
 • rezolucija (ILAC Resolution GA 20.14) o prelaznom periodu od tri godine od datuma objavljivanja novog standarda ISO 17034:2016 koji zamenjuje Guide 34:2009;
 • rezolucija (ILAC Resolution GA 20.15) o prelaznom periodu od tri godine od datuma objavljivanja nove verzije standarda ISO 17025:201X čije se objavljivanje očekuje tokom 2017. godine.

Tokom 16. zasedanja Zajedničke generalne skupštine IAF-ILAC doneta je rezolucija da prelazni period za novo izdanje standarda ISO/IEC 17011:2004 Conformity Assessment - General Requirements for accredititation bodies accrediting conformity assessment bodies čije se izdavanje očekuje u avgustu 2017. godine bude 3 godine od dana objavljivanja revidiranog izdanja standarda.

Sastancima su ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) prisustvovali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i mr Borislava Jakšić, zamenik direktora ATS-a.