Navigacija

Održan 33. sastanak Komiteta za sertifikaciona tela (EACC) u martu 2017. godine

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 15. do 16. marta 2017. u Antaliji, u Turskoj, održan je sastanak  Komiteta za sertifikaciona tela EA (EA CC) čiji domaćin je bio TURKAK, nacionalno akreditaciono telo Turske. Komitetom je presedavao Kevin Belson (UKAS), predsednik EACC.

Doneseni su sledeći zaključci:

- Po odobrenju Izvršnog komiteta EA (EAEX) i nakon što je EACC doneo jasna pravila kako da članovi Komiteta postavljaju, odgovaraju i objavljuju pitanja, odlučeno je da se objavljivanje EACC Često postavljana pitanja (FAQs)  na sajtu EA započne sa onim pitanjima o kojima se razgovaralo na sastanku u septembru 2016. godine, da bi nacionalna akreditaciona tela mogla da ih koriste kao savete ili preporuke date od strane Komiteta. Sekretarijat EA još uvek razmatra tačnu lokaciju na sajtu EA. Često postavljana pitanja (FAQ) Komiteta za sertifikaciju treba da budu postavljena na sajt do leta ove godine;

 - Nakon runde komentara u okviru EA, zaključno sa decembrom 2016. godine, Radna grupa za životnu sredinu (EACC WG Environment) je predstavila konačnu revidiranu verziju dokumenta EA-7/04: Zakonska usaglašenost kao deo akreditovane sertifikacije prema ISO 14001: 2004 (EA-7/04: Legal Compliance as a Part of Accredited ISO 14001: 2004 Certification), koju je doneo Komitet u martu. Ova finalna verzija je upravo poslata na 30-dnevno glasanje u okviru EA i očekuje se da bude objavljena početkom juna.

Drugi dan sastanka bio je posvećen strateškoj grupnoj diskusiji sa ciljem donošenja zaključaka o prethodno održanoj diskusiji u septembru 2016. godine u vezi konsultantskih usluga i sertifikacije. Članovi EA CC su bili podeljeni u 6 grupa i odgovarali su na sledeća 3 pitanja:

  • Da li sertifikaciona tela smeju da objave listu konsultanata? Ako smeju, kakva kontrola je potrebna?
  • Koja je granica kad sertifikaciono telo počinje da krši pravila?
  • Pojedinosti – Pravila za treninge, prodajne aktivnosti, konsultanstska uloga tokom reviѕije, šta još sertifikaciono telo može da radi, a da to ne spada u konsultantske usluge.

Mnogo zajedničkih stavova je proizašlo iz plenarnih usmenih izveštaja i diskusija, iako su u nekim sektorima bili prilično specifični. Jedino kontroverzno pitanje je da li je objavljivanje liste konsultanata marketing ili nije; ova tačka će biti prosleđena IAF-u na dalju raspravu radi dobijanja mišljenja.  

Tokom sastanka su se odvijale i mnoge druge uspešne diskusije u vezi brojnih tekućih i radnih pitanja. Diskusija o nekima od njih će se nastaviti na sledećem sastanku koji će se održati od 12. do 13. septembra 2017. godine:

  •  EA-6/03: EA Dokument za priznavanje verifikatora u okviru EU ETS direktive (EA-6/03: EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive),  koji i dalje revidira radna grupa EA (EA Network Group EU ETS), biće prezentovan i usvojen na sledećem sastanku Komiteta u septembru 2017. godine;
  • Kao sledeći radni zadatak, nakon datih obrazloženja i usvajanja predloga za reviziju dokumenta EA-6/04: EA Smernice o akreditaciji sertifikacije sektora primarne proizvodnje uzorkovanjem lokacija (EA-6/04: EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites) krajem 2016. godine, Radna grupa za hranu Komiteta (EACC WG Food) je započela reviziju;
  • Zajednički stav EA u vezi sa energetskim proverama do kojeg su došli članovi Radne grupe za životnu sredinu (EACC WG ENV) je prihvaćen od strane celog Komiteta kao preporuka Komiteta koja treba da se distribuira svima u EA;
  • Po pitanju izrade novih uputstava, treba nastaviti diskusiju imajući u vidu donošenje uputstava/smernica u vezi izbora standarda za ocenjivanje usaglašenosti, kao i za primenu standarda ISO/IEC 17065, EN 15224 i, u manjoj meri, standarda ISO/IEC 17024;
  • Kao posledica dogovora o tome da je potrebna harmonizacija EA/IAF i NACE kodova, na narednom sastanku će se održati posebna diskusija pre koje će članovi Komiteta biti zamoljeni da odgovore na kratak upitnik radi uspešnog inputa za diskusiju na sastanku;
  • Druga bitna pitanja o kojima će se nastaviti razgovori na sastanku u septembru 2017. godine su: kako da se podsete klijenti sertifikacionih tela na prelazne periode, validnost sertifikata nakon ukidanja statusa potpisnika EA MLA sporazuma i potreba za aktivnostima harmonizacije, naročito u vezi nove serije standarda ISO/EC 17021.

Konačno, imajući u vidu da je standard ISO /IEC TS 17021-3:2017 nedavno izdat, Komitet će preporučiti Generalnoj skupštini EA u maju 2017. godine da usvoji standard ISO /IEC TS 17021-3:2017  kao standard 4. nivoa.

Više informacija na http://european-accreditation.org/information/highlights-of-the-eacc-meeting-in-march-2017 .

Sastanku Komiteta je ispred ATS-a prisustvovao Nikola Kostić, rukovodilac odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela.