Navigacija

Tim ocenjivača EA sproveo ponovno kolegijalno ocenjivanje ATS -a 2017. godine

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je tokom prošle 2 sedmice bilo predmet ponovnog (re-evaluation) kolegijalnog ocenjivanja tima ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u skladu sa procedurom EA-2/02 M: 2016 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement u cilju potvrde postojećeg statusa, odnosno održanja potpisanog multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA) sporazuma.

Ponovno kolegijalno ocenjivanje sprovedeno je u periodu od 25. do 29. septembra 2017. godine odnosno od 2. do 6. oktobra (samo za sertifikaciju osoba) sa ciljem provere usklađenosti uspostavljenog sistema akreditacije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EZ) br. 765/2008), kao i dokumentima međunarodnih organizacija za akreditaciju ( EA, ILAC i IAF). EA tim je bio sačinjen od 9 kolegijalnih ocenjivača, uključujući i člana tima koji je bio na obuci, a ponovnom kolegijalnom ocenjivanju su prisustvovali i dvoje posmatrača ispred Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija –ILAC.

Pored ocenjivanja u sedištu ATS-a, izvršeno je i osvedočenje u rad timova za ocenjivanje ATS-a tokom 14 ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (2 laboratorije za ispitivanje, 2 laboratorije za etaloniranje, 2 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, 2 sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, 2 sertifikaciona tela za sertifikaciju osoba, 2 kontrolna tela i 2 medicinske laboratorije).

Nakon dvonedeljnog ocenjivanja aktivnosti ATS-a, tim za kolegijalno ocenjivanje, odnosno vođa tima Emanuele Riva, dostavio je ATS-u Sumarni izveštaj, u kome se navodi da su veoma temeljno analizirane kadrovske promene u ATS-u u prethodne tri godine i da je zaključeno da se one nisu negativno odrazile na funkcionisanje ATS-a. Takođe je utvrđeno da je sistem menadžmenta zreo i stabilan, ali i da postoji potencijal za poboljšanje u budućoj implementaciji novog softvera. Uočena je i dobra pripremljenost tehničkog osoblja i ocenjivača, kao i poznavanje procesa akreditacije i motivisanost u radu. Konstatovano je da su posmatrana ocenjivanja izvršena u skladu sa procedurama ATS-a, a da su angažovani stručnjaci efikasno i kompetentno izvršili ocenjivanja.  

U skladu sa pomenutom procedurom EA, a nakon dobijanja nacrta izveštaja tima ocenjivača EA, ATS će predložiti sprovođenje adekvatnih mera kako bi otklonio utvrđene neusaglašenosti i zabrinutosti. Nakon usvajanja predloga korektivnih mera od strane tima EA biće završen izveštaj i poslat sekretarijatu Saveta za multilateralne sporazume EA (EA MAC) koji će formirati Radnu grupu (Task Force Group) kako bi ista dostavila svoje mišljenje svim članovima EA.

Na sastanku EA MAC saveta (najverovatnije u aprilu 2018. godine) biće izvršena analiza, kako izveštaja tima ocenjivača EA, tako i izveštaja Radne grupe EA i verujemo da će većinom glasova biti doneta odluka o održavanju statusa potpisnika multilateralnog sporazuma između ATS-a i EA za oblasti laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinskih laboratorija, kontrolnih tela, sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda, sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.

 

Uvodni sastanak predstavnika EA tima za kolegijalno ocenjivanje i rukovodstva ATS-a

Predstavljanje prezentacije ATS-a na uvodnom sastanku sa EA timom