Navigacija

Hitna dostava plana prelaska na nove verzije standarda i obavezujućih IAF dokumenata

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava akreditovana sertifikaciona tela (ST) za sertifikaciju sistema menadžmenta da je prelazni period za implementaciju zahteva dokumenta IAF MD2:2017 godinu dana, što znači do 15. juna 2018. godinePotrebno je da sva akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta koja nisu dostavila ATS-u do prethodno traženog roka (30.04.2018. godine), dostave Plan implementacije za IAF MD2:2017, a najkasnije do 30.06.2018. godine i u skladu sa njim sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog implementacije zahteva iz IAF MD2:2017 sa jasnom identifikacijom izmena, kako bi ATS u skladu Pravilima akreditacije i planovima proverio primenu zahteva IAF MD2:2017.

Takođe, podsećamo da je potrebno da sva ST koja prelaze iz OHSAS 18001 u ISO 45001, a koja nisu to učinila do prethodno zadatog roka (31.05.2018. godine) dostave ATS-u HITNO Plan prelaska na sertifikaciju prema SRPS ISO 45001:2018 sa informacijom o tome kada očekuju da budu spremna za fazu pregleda dokumentacije, a najkasnije do 30.06.2018. godine i po planu sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog novih i izmenjenih zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 (uključujući i zahteve dokumenata IAF MD 21:2018 i IAF MD 22:2018) sa jasnom identifikacijom izmena, kako bi ATS u skladu Pravilima akreditacije i planovima proverio primenu zahteva novog standarda.

ATS ponovo obaveštava akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta za QMS i EMS da je tranzicioni period za prelazak na sertifikaciju po novom standardima dve godine od objave ISO standarda, što znači do 31. marta 2019. godine za SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 i do 1. decembra 2018. godine za SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Potrebno je da akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta koja nisu dostavila ATS-u GAP analizu i plan implementacije pomenutih standarda i koja do sada nisu ocenjena prema novim verzijama standarda da HITNO dostave tražene podatke, a najkasnije do 30.06.2018. godine i u skladu sa planom sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog novih i izmenjenih zahteva pomenutih standarda sa jasnom identifikacijom izmena, kako bi ATS u skladu Pravilima akreditacije i planovima proverio primenu zahteva novog standarda u sedištu sertifikacionog tela, tokom redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja.

Produžava se rok za ST, koja iz praktičnih i operativnih razloga (prilagođavanje softverskih alata, na primer ili slično) imaju potrebe za prelaznim periodom, za prelazak sa IAF MD 1:2007 i IAF MD 19:2016 na IAF MD 1:2018, za dostavljanje plana prelaska ATS-u na odobravanje, najdalje do 30.06.2018. godine (umesto 19. marta 2018.).