Navigacija

Obaveštenje o tranzicionom periodu za prelazak na ISO 22000:2018

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava sva akreditovana sertifikaciona tela koja sertifikuju sisteme menadžmenta da je tokom 40. zasedanja Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju – EA, održane od 22. do 23. novembra 2017. doneta rezolucija EA Resolution 2017 (40) 23, kojom se usvajaju rezolucije donete na Generalnoj skupštini Međunarodnog foruma za akreditaciju - IAF (IAF Resolution 2017-16) o utvrđivanju prelaznog perioda od 3 godine od datuma objavljivanja sledeće verzije revidiranog standarda ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je standard ISO 22000:2018 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain u junu 2018. godine.

ATS će nakon objavljivanja srpske verzije standarda naknadno objaviti informaciju o svojim aktivnostima u vezi sa tranzicijom.