Navigacija

Realizovane obuke

Obaveštenja

ATS je u toku 2018. godine nastavio sa aktivnostima na obuci ocenjivača/tehničkih eksperata za potrebe akreditacije, a sve u skladu sa Planom obuka i seminara.

Realizovane su obuke:

-obuka za vodeće ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih tela prema SRPS ISO/IEC 17020:2012, jun 2018.

-obuka za vodeće ocenjivače za ocenjivanje laboratorija prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, oktobar 2018.

-obuka za tehničke ocenjivače za ocenjivanje laboratorija prema SRPS ISO/IEC 17025:2017, dve obuke tokom novembra 2018. kao i

tri Seminara za tehničke eksperte tokom avgusta 2018.

Obuke su realizovane prema modulima koji su formirani za svaku obuku ponaosob i koji se sastoje, pored predavanja u vezi sa kriterijumima akreditacije, zahtevima relevantnih standarda, procedurama ocenjivanja koje koristi ATS, principima komunikacije i od velikog broja vežbi, simulacija konkretnih situacija i sl. Našim obukama se trudimo da na najbolji način približimo sve situacije koje se mogu javiti u ocenjivanjima, kao i da potenciramo na izazovima koje svako ocenjivanje predstavlja. Svi prikazani primeri su predstavljali realne situacije iz dugogodišnje prakse i iskustva ATS.

Po prvi put ove godine, realizovana je obuka po zahtevima nove verzije standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, čime se povećao broj kandidata za ocenjivače za ovu vrstu akreditacije, a samim tim stvoreni su i preduslovi za efikasnije sprovođenje aktivnosti tranzicije na novu verziju standarda. Takođe, povećan je broj vodećih ocenjivača za kontrolna tela sa ciljem da ćemo uspeti da na zadovoljavajući način (kvalitetno i na vreme) realizujemo ocenjivanja, uzevši u obzir činjenicu da se broj prijava za akreditaciju kontrolnih tela u prethodnoj godini povećao. Efikasnost sprovedenih obuka ćemo biti u prilici da analiziramo na kraju 2019. godine.

Dragi kandidati za ocenjivače, dobro došli u naše društvo!