Navigacija

Veza između zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014 i SRPS ISO/IEC 17025:2017

Obaveštenja

Akreditacija medicinskih laboratorija se odvija u skladu sa SRPS EN ISO 15189:2014 čiju osnovu predstavljaju zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 (veza između zahteva ovih standarda data je u Prilogu A standarda SRPS EN ISO 15189:2014).

Tokom 2017. godine stupilo je na snagu novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 koje ima potpuno novu strukturu, a i promenjene zahteve u odnosu na prethodno izdanje. Radna grupa za medicinu EA Komiteta za laboratorije je izradila uporednu listu zahteva SRPS EN ISO 15189:2014 (EN ISO 15189:2012) i SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017). Listu možete pogledati ovde.