Navigacija

Izmena pravila ATS-PA04

Promena dokumentacije

Dana 20.09.2019. godine usvojena su izmenjena Pravila ATS-PA04, Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, koja se nalaze na sajtu ATS-a, Dokumenta/Pravila. Novim izdanjem Pravila usvojene su nove verzije simbola akreditacije koje koriste akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (videti Prilog 1 ATS-PA04). Takođe, formirane su i verzije simbola akreditacije na engleskom jeziku.
 

                                                  

     


Simbol akreditacije na engleskom jeziku i/ili ILAC MRA znak (za laboratorije i kontrolna tela) se izdaje na pisani zahtev akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.ATS će postepeno zamenjivati dodeljene simbole akreditacije, a nakon donešene odgovarajuće odluke o akreditaciji. Simbol akreditacije će ubuduće biti dostavljan elektronskim putem preuzimanjem sa odgovarajućeg linka.

Simbol akreditacije na engleskom jeziku i/ili IAF MLA znak (za sertifikaciona tela) se izdaje na pisani zahtev akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, pri čemu se prava na korišćenje kombinovanog IAF MLA znaka, kao i obaveze koje iz tog prava proističu, uređuju posebnim ugovorom.