Navigacija

Održano 44. zasedanje Generalne skupštine EA u Budimpešti od 20. do 21. novembra 2019. godine

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti


Na 44. zasedanju Generalne skupštine EA, u organizaciji Mađarskog akreditacionog tela (NAH) okupila su se 102 delegata iz 47 nacionalnih akreditacionih tela EA, Evropske Komisije, EFTA-e i 8 organizacija priznatih zainteresovanih strana od strane EA.


Tokom 44. zasedanja  Generalne skupštine usvojen je Program rada EA za 2020. godinu, koji definiše glavne ciljeve, zadatke i aktivnosti EA i njenih komiteta. Takođe, usvojen je i znak EA MLA sporazuma. Njega će izdavati akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), a služiće kao jasan i harmonizovan „pasoš poverenja“ na sertifikatima i izveštajima TOU. Multilateralni sporazum EA (EA MLA) je sporazum potpisan od strane članica EA kojim potpisnici priznaju i prihvataju ekvivalentnost sistema akreditacije. Ovim ugovorom se takođe priznaje i prihvata pouzdanost rezultata ocenjivanja usaglašenosti koje pružaju TOU koja su akreditovana od strane potpisnika sporazuma što čini da je cilj „Jednom akreditovan, svuda prihvaćen“ zaista efektivan.


U skladu sa rezolucijom IAF-a (tokom poslednjeg zasedanja Generalne skupštine  IAF-a u oktobru 2019. godine), Generalna skupština je podržala proširenje EA MLA sporazuma u okviru nivoa 2 - validacija i verifikacija na standard  ISO/IEC 17029, kao novi EA MLA  standard nivoa 3, u skladu sa dokumentom  EA- 1/06. O pokretanju novog nivoa sporazuma u vezi standarda  ISO/IEC 17029 - Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti principi i zahtevi za tela za validaciju i verifikaciju će odlučiti Savet za multilateralne sporazume kada za to dođe vreme.


Generalna skupština je odala počast kolegama - odlazećim članovima Izvršnog komiteta EA, gospođi Mariji Papaciku (ESYD, Grčka), koja je od 16. maja 2018. potpredsednica EA i dr Rolfu Straubu (SAS, Švajcarska), koji predsedava Komitetom za kontrolna tela od januara 2012. godine.


Generalna skupština je odobrila dva radna zadatka sa ciljem revizije sledećih dokumenata:


•    dokument EA-5/02 EA-smernice za primenu ISO/IEC 17020 na periodično kontrolisanje ispravnosti motornih i priključnih vozila (EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their Trailers)
•    dokument EA- 1/06 Multilateralni sporazum EA. Kriterijumi za potpisivanje. Politika i procedure za proširenje. (EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development)


Konstatovano je da je 19 aktivnosti iz dokumenta EA Strategy 2025 Implementation plan uspešno zatvoreno. To znači da implementacija definisanih ciljeva za 2025. godinu napreduje dobro i ako uzmemo u obzir činjenicu da su neke aktivnosti međusobno zavisne, čiji je sadržaj usko povezan sa rezultatima drugih, plan bi trebalo da bude uspešno ispunjen u predviđenom roku.


Naredne 2020. godine EA će održati događaj o digitalizaciji, koji predstavlja veliki izazov za budućnost nacionalnih akreditacionih tela i njihovih budućih praksi akreditacije. Koje informatičke alate će TOU koristiti u narednom periodu i kako će ih oceniti? Koje informatičke alate nacionalna akreditaciona tela mogu da koriste kako bi olakšala svoj posao?


Ovaj događaj, otvoren za sve članove EA i zainteresovane strane, obuhvatiće različite teme i predstaviće široku paletu mogućnosti nacionalnim akreditacionim telima i zainteresovanim stranama koje digitalizacija može da im ponudi.


Takođe, tokom 2020. godine EA će proslaviti i 20. godišnjicu svog postojanja i rada. Sledeće zasedanje Generalne skupštine organizovaće OLAS, Luksemburško nacionalno akreditaciono telo u Luksemburgu 13. i 14. maja 2020. godine.


Usvojeno je 17 rezolucija od kojih su navedene najznačajnije:


Rezolucija EA 2019 (44) 02
Generalna skupština je usvojila verziju br. 4 predloga za EA MLA znak (dokument EAGA (19) 11-18) i ovlastila Izvršni komitet da nastavi formalnu registraciju EA MLA znaka.
 

Rezolucija EA 2019 (44) 03
Generalna skupština je, na preporuku Izvršnog  komiteta, usvojila Program rada EA za 2020. godinu od 7. jula 2019. (dokument EAGA (19) 11-9).

Rezolucija EA 2019 (44) 06
Generalna skupština EA je ratifikovala rezultate elektronskog glasanja koja su obavljena od poslednjeg zasedanja Generalne skupštine u skladu sa dokumentom EAGA (19)11-26.

Rezolucija EA 2019 (44) 08
Generalna skupština je, na predlog  Izvršnog komiteta, odlučila da usvoji revidirani budžet za 2019. godinu (dokument EAGA (19) 11-24).

Rezolucija EA 2019 (44) 09
Generalna skupština je, na predlog Izvršnog komiteta, usvojila revidiranu visinu članarina za 2020. godinu (dokument EAGA (19) 11-29).

Rezolucija EA 2019 (44) 10
Generalna skupština se, na predlog Komiteta za inspekciju, složila da Komitet započne rad na reviziji dokumenta EA-5/02 Smernice EA za primenu standarda ISO/IEC 17020 u vezi periodičnog kontrolisanja ispravnosti motornih i priključnih vozila (EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their Trailers) u skladu sa predloženim izmenama za reviziju datim u dokumentu EAGA(19)11-14).


Rezolucija EA 2019 (44) 11
Generalna skupština je usvojila sledeće rezolucije koje su usvojene na 33. godišnjem zasedanju Generalne skupštine IAF-a u Frankfurtu od 28. do 30. oktobra 2019. godine kao primenljive za EA i njene članove:


IAF Rezolucija 2019-14 Odobrenje standarda ISO/IEC 17029:2019 kao normativnog dokumenta - Postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, Generalna skupština  je donela odluku da usvoji standard ISO/IEC 17029:2019 kao normativni dokument IAF-a danom objavljivanja u Listi normativnih dokumenata IAF-a.


IAF Rezolucija 2019-15 Akreditovani sertifikat se izdaje samo prema normativnim dokumentima koji sadrže zahteve - Generalna skupština je  postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, odlučila da se akreditovani sertifikat izdaje samo na osnovu dokumenata / standarda koji sadrže zahteve.


IAF Rezolucija 2019-16 Povlačenje IAF MD3:2008 - Procedure naprednog nadzora i resertifikacje (ASRP) - Generalna skupština je  postupajući po preporuci Tehničkog komiteta rešila da odmah povuče obavezujući dokument IAF MD 3: 2008 (ASRP), Izdanje 1, verzija 2, objavljeno 1. februara 2008. godine.


Sertifikaciona tela će imati rok od godinu dana od povlačenja dokumenta (31. oktobar 2019. godine) da izvrše zahtevanu promenu u vezi povlačenja dokumenta IAF MD3 prema svojim klijentima.

IAF Rezolucija 2019-17 Prelazni periodi za standard ISO 22301:2019 - Postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, Generalna skupština je donela odluku da prelazni period za reviziju standarda  ISO 22301 - Društvena bezbednost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja-Zahtevi, bude tri godine od poslednjeg dana u mesecu objavljivanja revidirane verzije standarda.

Sve sertifikacije prema standardu ISO 22301:2012 moraju isteći ili biti povučene do kraja prelaznog perioda.
U okviru prelaznog perioda:

  •  Akreditaciona tela moraju biti spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja za standard  ISO 22301:2019 u roku od šest meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja revidiranog standarda.
  •  TOU moraju sa akreditacionim telima da završe tranziciju na standard ISO 22301:2019 u roku od 18 meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja revidirane verzije standarda.
  • TOU moraju da prestanu da sprovode početne i resertifikacione provere prema standardu ISO 22301:2012 u roku od 18 meseci od poslednjeg dana meseca objavljivanja revidirane verzije standarda.

IAF Rezolucija 2019-18 Prelazni period za standard 14064-3:2019 - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, je odlučila da prelazni period za reviziju standarda ISO 14064-3 bude 4 godine, od 30. aprila 2019. godine. Bilo koje obaveze validacije i verifikacije gasova staklene bašte koje počinju nakon  30. aprila 2023. godine,  moraju biti izvedene prema standardu ISO 14064-3:2019.


U okviru prelaznog perioda:

  •  Akreditaciona tela moraju da budu spremna da obave ocenjivanja prema standardu ISO 14065 koristeći 14064-3: 2019, za šeme ocenjivanja usaglašenosti koje se pozivaju na standard ISO 14064-3, u roku od 18 meseci od 30. aprila 2019. godine.
  •  U slučajevima u kojima lokalni zakon/regulativa zahtevaju akreditovanu validaciju/verifikaciju koja se poziva na standard ISO 14064-3:2006 i nije dopunjena novom verzijom standarda ISO 14064-3:2019, upotreba standarda 14064-3:2006 u akreditovanoj validaciji/verifikaciji se može proširiti.

IAF Rezolucija 2019-19 Prelazni period za standard ISO 14065:202x – Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, je odlučila da prelazni period za reviziju standarda ISO 14065 mora  biti tri godine od datuma objavljivanja standarda ISO 14065:202x.

  •  Akreditaciona tela moraju biti spremna da izvrše ocenjivanje u svrhu prelaska prema novoj verziji standarda ISO 14065 u roku od 12 meseci od datuma objavljivanja.
  • Sve akreditacije prema novoj verziji standarda ISO 14065 moraju zahtevati akreditaciju prema standardu ISO/IEC 17029.
  •  U slučajevima u kojima lokalni zakon/regulativa zahtevaju akreditovanu validaciju/verifikaciju koja se poziva na standard ISO 14065:2013 i nije dopunjena novom verzijom standarda ISO 14065, upotreba standarda ISO 14065:2013 u akreditovanoj validaciji/verifikaciji se može proširiti.

IAF Rezolucija 2019-24 – Proširenje IAF MLA pod-obima na standard ISO 45001 – Generalna skupština je, postupajući po preporuci Izvršnog komiteta, podržala proširenje IAF MLA sporazuma u okviru glavnog obima  sertifikacije sistema menadžmenta (ISO/IEC 17021-1) na standard ISO/IEC TC 17021-10 kao pod-obim,  nivo 4 i standard ISO 45001, kao pod-obim, nivo 5, u skladu sa procedurom  IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.

 

Rezolucija EA 2019 (44) 12


Generalna skupština je, na preporuku Izvršnog komiteta, usvojila reviziju dokumenta  EA-1/06 u cilju uvođenja standarda ISO/IEC 17029 u strukturu EA MLA sporazuma kako je navedeno u tekstu iznad. Zbog ograničenih amandmana, Generalna skupština se slaže da nacrt dokumenta mora biti prosleđen samo članovima Generalne skupštine EA i zainteresovanim stranama kako bi oni mogli da daju komentare (faza 2 u skladu sa dokumentom EA-1/14 Procedura za izradu i odobravanje dokumenata EA i usvajanje dokumenata ILAC/IAF-a (Procedure for Development and Approval of EA Documents and Adoption of ILAC/IAF Documents).


https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2019/11/AI_14-EAGA1911-27rev-RESOLUTIONS-44th-EAGA-21Nov2019.pdf