Navigacija

Primena Pravila ATS za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti merenja

Seminari

Jedan od bitnih preduslova za pristup robi i usluga iz Srbije jedinstvenom tržištu EU jeste izgradnja odgovarajuće infrastrukture kvaliteta kako bi naši proizvodi mogli biti plasirani na tržište EU bez dodatnih ispitivanja i sertifikata.

Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost onih koji vrše ispitivanje i sertifikaciju. Akreditaciono telo Srbije u obavezi prema Evropskoj kooperativi za akreditaciju (EA) da usaglašava svoja pravila sa smernicama evropske i globalne organizacije za akreditaciju i da o tome blagovremeno informiše svoje akreditovane organizacije i druge zainteresovane strane.

U tom cilju Akreditaciono telo Srbije je 1. novembra 2007. godine, u beogradskom Centru Sava održalo jednodnevni seminar sa temom „Primena Pravila ATS za ostvarivanje prihvatljive sledivosti merenja“.

Seminaru je prisustvovalo preko 300 predstavnika organizacija koje je Akreditaciono telo Srbije već akreditovalo, kao i onih koje su iskazale nameru da dobiju nacionalnu akreditaciju.

Seminar je obuhvatio sledeće teme:

  • sistem akreditacije poslova etaloniranja u zemlji,
  • opšte informacije o sledljivosti merenja i
  • primena pravila za ostvarenje prihvatljive sledljivosti merenja.

Izlagači navedenih tema su bili dr Miloš Jelić, mr Vida Živković, mr Natalija Jovičić Zarić. Na kraju izlaganja organizovan je i okrugli sto na kome su razjašnjena neka pitanja vezana za praktičnu primenu ovih pravila.