Navigacija

Sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je održao svoju 14. sednicu 18. jula 2008. godine. Sednicom je predsedavao predsednik Upravnog odbora prof. dr Slobodan D. Petrović. Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: dr Lazar Turubatović, Bogoljub Simonović, dipl. inž. elektronike, mr Kosa Rašković, Dejan Stojiljković, dipl. inž. elektronike i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio Izveštaj o radu ATS za prvih šest meseci i Predlog projekata ATS za finansiranje iz Budžeta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u 2009. godini  sa projekcijama rashoda za 2010. i 2011. godinu.

Članovi Upravnog odbora su podržali su Predlog projekata i smatrajući da će doprineti uspostavljanju i održavanju efikasnijeg, kompetentnijeg, nepristrasnijeg i nezavisnijeg sistema akreditacije, kako bi korisnici usluga akreditovanih organizacija i potrošači u Srbiji imali poverenje u usluge koje pružaju laboratorije, kontrolne organizacije i sertifikaciona tela, a sam proces akreditacije bio bi vidno unapređen i usklađen sa legislativom EU.

Akreditaciono telo je predložilo devet projekata i to:

1. Priprema i podnošenje zahteva za potpisivanje bilateralnog (multilateralnog) sporazuma o priznavanju sa EA u oblasti akreditacije laboratorija, kontrolnih organizacija i sertifikacionih tela -  jedan od ključnih ciljeva ATS je potpisivanje sporazuma o međusobnom priznavanju izveštaja i sertifikata sa EA;

2. Učestvovanje u radu evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju – Zakon o akreditaciji obavezuje ATS da učestvuje u radu evropske i međunarodnih organizacija za akreditaciju, odnosno EA, ILAC i IAF;

3. Razvoj novih šema akreditacije – prilagođavanjem našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom u EU i izlaskom novih standarda, pojavljuje se potreba i otvara mogućnost za akreditaciju u novim oblastima i vrstama akreditacije, koje ATS do sada nije imalo u svom delokrugu rada;

4. Primena novog standarda za akreditaciju sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta i prelazak sa SRPS EN 45012:2004 (ISO/IEC Uputstvo 62:1996) i SRPS ISO/IEC Uputstvo 66:2001 na SRPS ISO/IEC 17021:2007;

5. Jačanje kompetentnosti stalno zaposlenih i eksterno angažovanih stručnjaka - u cilju promovisanja i unapređenja profesije ocenjivača, praćenja standardizacije, neophodnih uslova i kriterijuma za njeno obavljanje, obezbeđenja višeg profesionalnog kvaliteta i većeg stepena odgovornosti u radu ocenjivanja, ocenjivači i zaposleni u ATS moraju permanentno obnavljati i proširivati svoje znanje i stručnu osposobljenost prisustvovanjem na odgovarajućim obukama i seminarima;

6. Uključivanje organizacija za ocenjivanje usaglašenosti iz Srbije u regionalne šeme provere stručnosti i međulaboratorijskih poređenja - kao jedan od najvažnijih kriterijuma za procenu uporedivosti akreditacija, odnosno za pristupanje multilateralnim aranžmanima o međusobnom priznavanju (MLA/MRA) u okviru EA, ILAC i IAF, koristi se učešće akreditovanih organizacija, a pre svega laboratorija, u međunarodnim šemama za proveru stručnosti rada ili drugih međulaboratorijskih poređenja, koje organizuju provajderi na komercijalnoj osnovi i koje su priznate od strane akreditacionih tela potpisnika MLA/MRA;

7. Promocija značaja i uloge sistema akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji i EU - ATS ima zadatak da u saradnji sa institucijama koje su u zemlji zadužene za razvoj i implementaciju standarda i donošenje odgovarajućih propisa u oblasti ocenjivanja usaglašenosti promoviše akreditaciju i podižu svest o značaju, ulozi i prednostima sistema akreditacije, kod svih zainteresovanih strana - korisnika i potrošača proizvoda i usluga, državnih organa, korisnika usluga akreditovanih organizacija i organizacija za ocenjivanje usaglašenosti;

8. Izrada portala ATS uključujući dokument menadžment sistema i baze podataka - da bi se razmena obrađenih zapisa i produkata ATS mogla što efikasnije obavljati, za potrebe zainteresovanih strana različitog nivoa potrebno je obezbediti ažurnost, dostupnost i efikasan pristup informacijama koje se razmenjuju međusobno u poslovnom sistemu akreditacije, kako u nacionalnom sistemu infrastrukture kvaliteta i akreditacije, tako i na međunarodnom nivou, uzimajući u obzir budući status kandidata Srbije u procesu pristupanja EU;

9. Članarine međunarodnim organizacijama - ATS kao potpisnik ugovora o saradnji sa EA ima određene obaveze (članarina Evropskoj kooperaciji za akreditaciju ( European co/operation for Accreditation (EA).
Atmosfera sa sednice Upravnog odbora