Navigacija

Trening za ispitivanje osposobljenosti laboratorija

Međunarodne aktivnosti

U okviru projekta CARDS 2006, Regional Quality Infrastructure project, u periodu od 24. -27.juna 2008. godine u Ljubljani, Republika Slovenija održao se završni deo treninga za ispitivanje osposobljenosti laboratorija (proficiency testing, PT).

Koordinator aktivnosti i organizator treninga je bila Laboratorija za metrologiju i kvalitet, Fakulteta za elektrotehniku Univerziteta u Ljubljani koja je ujedno i savetodavno telo u okviru projekta.  Treningu su prisustvovali predstavnici akreditacionih tela i laboratorija, učesnica u projektu, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Albanije i Makedonije.

Projekat je obuhvatio organizaciju ukupno 8 RT šema čiji su nosioci bile odabrane pilot laboratorije.

Završni deo treninga je obuhvatio detaljnu analizu rezultata realizovanih RT šema sa posebnim osvrtom na principe međulaboratorijskih poređenja, organizaciju RT šema, korišćene metode obrade rezultata.

Konačan zaključak je da su rezultati zadovoljavajući u većini slučajeva, a da će laboratorije koje su dobile nezadovoljavajuće rezultate za pojedine parametre ispitivanja/etaloniranja preduzeti odgovarajuće mere za otklanjanje uzroka loših rezultata.

Iskustvo stečeno tokom učešća u ovim RT šemama će biti neprocenjivo za sve akreditovane laboratorije, kao i druge koje su u postupku akreditacije ili se pripremaju za nju.

Tokom treninga predstavljena su i akreditaciona tela zemalja učesnica. O Akreditacionom telu Srbije i dosadašnjim aktivnostima na poslovima akreditacije, broju akreditovanih subjekata, korišćenju rezultata međulaboratorijskih ispitivanja i RT šema u postupcima ocenjivanja govorila je mr Natalija Jovičić Zarić, šef Odseka za laboratorije. Pored nje na treningu su učestvovale i mr Milica Jovčić i Dušanka Santovac.

Spisak RT šema okviru projekta CARDS 2006 i učesnika:
 Učesnici treninga iz Srbije sa vođom Projekta David Norrisom i jednim od predavača prof.dr Igorom Pušnikom, Ljubljana, 24. -27.jun 2008.god.

Učesnici treninga, Ljubljana, 24.-27.jun 2008.god.