Navigacija

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2008 Progress Report“, objavljenom 5. novembra u Briselu, pozitivno je ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodni promet roba u Srbiji, analizirane su sektorske oblasti: standardizacija, akreditacija, metrologija, nadzor na tržištu, kao i zaštita potrošača.

Izveštaj Evropske komisije bavi se analizom legislative, administrativnih kapaciteta, sektorskih strategija i politika Srbije, a kao i razvijanjem tržišta u odnosu na pravne tekovine EU (Acquis ), a u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i primarnim ciljevima koje treba ostvariti prilikom pridruživanja EU.

U oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije napravljen je napredak, ocenjeno je u izveštaju, uzimajući u obzir znatno povećanje broja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (sa ranijih 61 na sadašnjih 325). Očekuje se da će uskoro biti usvojen i Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, novi Zakon o akreditaciji, kao i nove procedure za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti.

ATS je značajno unapredilo svoje IT kapacitete izradom novog web portala i registrom  akreditovanih organizacija i pojednostavilo naplatu troškova akreditacije, napominje se u izveštaju. Od ATS-a se očekuje razvijanje novih šema akreditacije, zašta je neophodno povećanje broja i stalno usavršavanje osoblja, kako bi na što bolji način odgovorili zahtevima koji se u procesu pridruživanja EU postavljaju pred njima.

ATS ubrzano radi na usklađivanju svoje regulative sa EA, u okviru pristupanja Srbije EU i STO, kao i na pripremi za što skoriju kolegijalnu proveru („peer assessment“) od stane EA. Potpisivanjem multilateralnih sporazuma sa članicama EA omogućiće se slobodan promet roba i usluga, a sertifikati i izveštaji naših laboratorija i organizacija biće u mogućnosti sa budu regionalno i svetski priznati što će doprineti lakšem protoku roba i usluga, kao i celokupnom ekonomskom razvoju.