Navigacija

Usvojena Pravila prekogranične akreditacije

Promena dokumentacije

Upravni odbor ATS je na 17. sednici, koja je održana 12.02.2009. godine, doneo je Pravila prekogranične akreditacije Akreditacionog tela Srbije. Ova Pravila definišu politiku koju Akreditaciono telo Srbije (ATS) primenjuje u postupku akreditacije organizacija sa sedištem izvan teritorije Republike Srbije i organizacija iz Republike Srbije koje poslove ocenjivanja usaglašenosti obavljaju u inostranstvu. Ona se primenjuju na sve vrste tela za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, sertifikaciona tela i kontrolne organizacije.

Pravila ATS-a zasnivaju se na principima koji se odnose na prekograničnu akreditaciju i koji su definisani u međunarodnim standardima i dokumentima EA, ILAC i IAF.

Pravila prekogranične akreditacije