Navigacija

Obuka za vodeće ocenjivače za potrebe akreditacije

Aktuelnosti

U skladu sa procedurom ATS-a "Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperte ATS-a i obuka zaposlenih u ATS-u" u prostorijama ATS-a od 18. do 22. maja održava se obuka za vodeće ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje i kontrolne organizacije.

Obuka za vodeće ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje i kontrolne organizacije obuhvatila je upoznavanje sa sadržajem i praktičnom primenom standarda SRPS ISO/IEC 17025, odnosno SRPS ISO/IEC 17020, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu za zahtevima odgovarajućih standarda, identifikovanjem, klasifikovanjem i izveštavanjem o neusaglašenostima, aspektima ocenjivanja i poznavanjem pravila i procedura u postupku ocenjivanja.

Polaznici obuke upoznali su se i sa propisima iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, Evropskim zajedničkim tržištem i ocenjivanjem usaglašenosti, standardom SRPS ISO/IEC 17011:2007 Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Obuka je sprovedena kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad u grupama (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju, utvrđivanje i izveštavanje o neusaglašenosti i sl.). Obukom su polaznicima predstavljeni dokumenti ATS-a koja se odnose na akreditaciju, kao i sam postupak i kriterijumi, kao i metode i tehnike ocenjivanja.

Predavači na obuci su bili: dr Dejan Krnjaić, mr Vida Živković, mr Natalija Jovičić Zarić i Ljubica Živanić, a obuci su prisustvovali i polaznici iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
 


Direktor ATS-a imao je uvodno predavanje na obuci za vodeće ocenjivače
dr Dejan Krnjaić održao je predavanje na temu - Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija

mr Vida Živković imala je predavanje o standardu SRPS ISO/IEC 17011 i o procesu i kriterijumima akreditacije

Atmosfera sa vežbe br.6 - koraci u procesu ocenjivanja koju je vodila mr Natalija Jovičić Zarić 

mr Natalija Jovičić Zarić
 
Ljubica Živanić sa polaznicima prezentira rezultate vežbe