Navigacija

Prva specijalna konferencija o akreditaciji

Aktuelnosti

Prva specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" održana je održana u sredu, 03. juna na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) održali predavanja u prepodnevnom delu na Petoj godišnjoj konferenciji NTK za akreditovane laboratorije, ali i u popodnevnom delu na specijalnoj konferenciji posvećenoj akreditaciji na kojoj je prisustvovao veliki broj ocenjivača i akreditovanih organizacija.

U prepodnevnom delu konferencije prezentacije su održali dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, na temu „Trenutno stanje i perspektive u Republici Srbiji“ i objasnio ulogu i značaj akreditacije za domaću privredu i izlazak na svetsko tržište i Biljana Tomić, načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove, na temu „Pravila akreditacije“.

Popodnevni deo konferencije obuhvatio je pet predavanja u kojima su predstvanici ATS-a izneli svoja iskustva o problemima uočenim u radu akreditovanih organizacija.

Dr Dejan Krnjaić je na početku svog izlaganja "Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji" izrazio nadu da će sledeće godine konferenciji prisustvovati i gosti iz Evropske organizacije za akreditaciju (EA). On je objasnio značaj akreditacije i nepristrasnog utvrđivanja kompetentnosti organizacija za ocenjivanje usaglašenosti koja vrše nacionalna akreditaciona tela potpomognuta jedinstvenom mrežom akreditacije na svetskom (ILAC) i regionalnom nivou (EA). Potpisivanjem Sporazuma o međusobnom prihvatanju izveštaja i sertifikata biće uklonjene tehničke barijere, a konkurentnost privrede će se povećati, istakao je direktor ATS-a.

Zamenik direktora ATS-a mr Vida Živković je tokom svog predavanja "Metrološki aspekti potvrđivanja kompetencije tela za ocenjivanje usaglašenosti" objasnila kako se može ostvariti sledljivost merenja i kako se može iskazati merna nesigurnost. U tom cilju je neophodno da akreditacija i metrologija sarađuju, pri čemu je istakla da ta saradnja dovodi i do unapređenja infrastrukture kvaliteta. Prema njenim rečima metrologija mora da učini rezultate validnim i pouzdanim, dok je kod akreditacije važan kvalitetan i pouzdan rezultat merenja, a merenja moraju da obavljaju organizacije za ocenjivanje usaglašenosti, a njihovu tehničku kompetentnost utvrđuje upravo ATS, istakla je Vida Živković.

Mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za poslove akreditacije, je govorila u okviru prezentacije "Kako prevazići probleme u radu akreditovanih organizacija" o načinima prevazilaženja problema u radu akreditovanih organizacija (laboratorije za ispitivanje, kontrolna tela, sertifikaciona tela) i njihovom uticaju na kvalitet rada. Utvrđeno je da se u nekim slučajevima efikasnost u radu smanjuje i do 60%, odnosno 70% kada govorimo o nesigurnosti u pouzdanost rezultata ocenjivanja usaglašenosti ili kada se ne preduzimaju nikakve aktivnosti na rešavanju uočenih problema u radu organizacije, odnosno kada preduzete  aktivnosti nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

Rad Ljubice Živanić i mr Dragana Badnjara "Ispitivanje – kontrolisanje – sertifikacija – Kako ih razlikovati" koji je prezentovala Ljubica Živanić, menadžer predmeta akreditacije, izazvalo je veliko interesovanje prisutnih budući da postoje sličnosti između nekih poslova ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda) koje se javljaju zbog međusobne povezanosti ovih postupaka, a što se može prepoznati i u samim definicijama istih. Kako je objasnila, to je uzrokovano raskorakom u prepoznavanju vrste ocenjivanja usaglašenosti u nacionalnoj regulativi u odnosu na referentne standarde po kojima se akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti, a posledice se ogledaju u različitom tumačenju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti. Različite vrste ocenjivanja zahtevaju i različita referentna dokumenta po kojima se organizacija za ocenjivanje usaglašenosti akredituje, različite  vrste isprava o usaglašenosti koje se izdaju, kao i različita dokumenta u kojima su dati postupci po kojima pomenuta organizacija obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti.

Kao odgovor na pitanje kako obezbediti kvalitet rezultata ispitivanja Dušanka Santovac, šef odseka za laboratorije, koja je prezentovala rad Dušanke Santovac i Ljiljane Markićević "Kako obezbediti kvalitet rezultata ispitivanja", ističe da je neophodno da laboratorija sprovodi sistematske provere kontrole kvaliteta svojih rezultata ispitivanja. Eksterna kontrola kvaliteta ostvaruje se učešćem u programima međulaboratorijskog  poređenja ili u programima ispitivanja osposobljenosti (PT šemama), pri čemu je istakla da je od velikog značaja učešće u priznatim PT šemama. Izbor i učešće u PT šemama dovodi do uspostavljanja kredibiliteta kako laboratorija tako i ATS-a, objasnila je Santovac.

Prisutni su se složili da je neophodno da ATS organizuje novi okrugli sto u cilju razjašnjenja razlika između ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda budući da je to problem sa kojim se sve organizacije veoma često susreću u svom radu.
 

 
dr Dejan Krnjaić

Biljana Tomić

Dušanka Santovac, mr Vida Živković, mr Natalija Jovičić Zarić i Ljubica Živanić

mr Vida Živković

mr Natalija Jovičić Zarić

Dušanka Santovac

Ljubica Živanić

Suzana Zorić i Sanja Petrović, stručni saradnici za
predmete akreditacije u ATS-u