Navigacija

Rešavanje prigovora i žalbi

Promena dokumentacije

Izmena 3/0 dokumenta Rešavanje prigovora i žalbi stupila je na snagu 5. oktobra 2009. godine. Ovim dokumentom se propisuje postupak koji sprovodi Akreditaciono telo Srbije prilikom rešavanja prigovora i žalbi koji su mu upućeni, a odnose se na njegov rad ili na rad akreditovanih organizacija. U skladu sa usklađivanjem pravila i procedura Akreditacionog tela Srbije sa međunarodnim i evropskim standardima,  kao i pravilima i vodičima međunarodnih organizacija (EA, ILAC i IAF) usvojen je izmenjeni dokument o rešavanju prigovora i žalbi, koji je usklađen sa međunarodnom praksom, a na opšte zadovoljstvo naših klijenata (akreditovanih organizacija) i drugih zainteresovanih strana iz oblasti akreditacije.

Usvojeni postupak rešavanja prigovora i žalbi na transparentan, nepristrasan, nezavisan i objektivan način omogućava svojim klijentima i zainteresovanim stranama mogućnost zadovoljenja svog eventualnog uskraćenog prava i preduzimanje korektivnih i preventivnih mera od strane ATS-a, kao i naknadnih aktivnosti i odluka u pomenutom postupku.