Navigacija

Seminari u Beogradu i Novom Sadu - tehnički zahtevi za motorna vozila

Seminari

U okviru projekta „ Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, u Beogradu i Novom Sadu, od 11. do 14. maja  2010. godine, sa temom infrastruktura kvaliteta – tehnički zahtevi za motorna vozila.

Predavači su bili: Vladan Popović, Institut za standardizaciju Srbije, Ljubica Živanić,  Akreditaciono telo Srbije,  Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006 i dr Robert Jerončić, ekspert iz Slovenije iz oblasti tehničkih zahteva za motorna vozila.

Prvog dana seminara u Beogradu i Novom Sadu predstavljene su teme koje su se odnosile na: pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Evropskoj uniji– slobodno kretanje roba i zaštiti javnog interesa; primenu propisa o vozilima sa osvrtom na sadašnje stanje i planove za budućnost; ulogu ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti a posebno u oblasti motornih vozila i pravni i institucionalni okvir na područiju motornih vozila uz prenošenje iskustava iz Slovenije.

Drugi dan seminara, koji je realizovan kao okrugli sto, učešće su uzeli i predstavnici Ministarstva za infrastrukturu. Na okruglom stolu u Beogradu se diskutovalo o problemima sa kojima se korisnici sreću u svakodnevnom radu (overa tehničke ispravnosti vozila, problemi pri registraciji vozila zbog različitih tumačenja šta su vozila za javni odnosno sopstveni prevoz ), kao i o primeni novog zakona o saobraćaju, višestepenoj homologaciji, procedurama usvajanja EC pravlnika i iskustvima iz Slovenije u vezi sa: informacionim sistemom, nadležnostima kontrole vozila na putu koja prevoze opasne materije i u vezi sa kontrolisanjem prepravljeniih vozila na TNG, ekoloških taksi, registraciji «old tajmera» i vozila koja imaju upravljač na desnoj strani. Najveći broj pitanja  o kojima se diskutovalo na okruglom stolu u Novom Sadu odnosila su se na homologaciju vozila posebno u delu elektromagnetne kompatibilnosti, buke, mogućim odstupanjima kada se radi o malim serijama i sl.

Uloga akreditacije u oblasti motornih vozila 

Pravni i institucionalni okvir u oblasti motornih vozila 

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU