Navigacija

20. sastanak EA komiteta za laboratorije

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak EA komiteta za laboratorije održan je u periodu od 15. do 16.septembra 2010.godine u Sofiji, Bugarska.

Jedna od glavnih tema sastanka je bio EA dokument kategorije 4, izdat u junu 2010. godine, EA-4/18, Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation. Ovaj dokument je primenjiv, kako za laboratorije za ispitivanje akreditovane prema ISO/IEC 17025, tako i za medicinske laboratorije akreditovane prema  ISO 15189.

S obzirom da je učešće u međulaboratorijskim poređenjima i PT šemama jedno od glavnih zahteva i izazova koji se postavljaju pred akreditovane laboratorije prezentovana je analiza razlika zahteva standarda ISO/IEC 17043, koji se odnosi na akreditaciju PT  provajdera i do nedavno važećeg ILAC G13 uputstva, koji se koristio za istu svrhu. Do sada je u Evropi identifikovano 39 akreditovanih provajdera u oblasti ispitivanja i 3 u oblasti etaloniranja. Najčešće oblasti akreditacije provajdera su ispitivanje uzoraka u oblasti životne sredine, hrane i hrane za životinje, kliničkih uzoraka i cementa. Oblasti etaloniranja koje su obuhvaćene akreditacijom PT provajdera su: temperatura, vlažnost, pritisak i električne veličine. Nakon analize upitnika, na koji su odgovarala akreditaciona tela koja akredituju PT provajdere, zaključeno je da su kritične aktivnosti u ovoj oblasti: podugovaranje, obuka ocenjivača i definisanje obima akreditacije PT provajdera.

Tokom sastanka prezentovan je i program rada EA LC Komiteta za 2011. godinu koji se sastoji od sledećih zadataka: harmonizacija rada u oblasti akreditacije laboratorija za ispitivanje/etaloniranje kroz efektivno korišćenje uspostavljenih tehničkih mreža (za ispitivanje u oblasti životne sredine, kalibraciju, forenzička ispitivanja, mehanička/elektro ispitivanja i ispitivanja igračaka, ispitivanje hrane); razmena iskustava i tehničkih ocenjivača; izrada vodiča dobre prakse; organizacija radionica sa specijalnim temama; organizacija treninga; saradnja sa zainteresovanim stranama (ENFSI, Eurolab, Eurachem, Euramet, Egolf, EPPO, EFI, Eurogentest); saradnja sa PT provajderima; aktivno učešće u aktivnostima ILAC-a; aktivna saradnja sa ostalim EA komitetima (npr. saradnja sa EA NNS komitetom u cilju harmonizacije prakse u akreditaciji u svrhu podrške za poslove notifikacije – ispitivanje i etaloniranje); ažuriranje EA smernica i podrška za korišćenje fleksibilnog obima akreditacije.

Organizovani su i sastanci tehničke mreže za ispitivanje hrane sa sledećim temama:
1) GMO ispitivanja (fleksibilni obim akreditacije, validacija i verifikacija metoda, etaloniranje, PT šeme, priprema materijala za ispitivanje);
2) korišćenje fleksibilnog obima u oblasti ispitivanja hrane (veoma mali broj akreditacionih tela ne koristi fleksibilan obim u ovoj oblasti, ali su pristupi fleksibilnosti različiti: fleksibilnost u odnosu na predmet ispitivanja/matriks/uzorak ili fleksibilnost u odnosu na parametre/komponente/analite ili fleksibilnost u odnosu na performanse metode ili fleksibilnost u odnosu na metod ispitivanja; samo određen broj akreditacionih tela ima formirane i smernice; zaključak je i da određen broj akreditacionih tela primenjuje fleksibilnost, ali to ne naziva na taj način); 
3) akreditacija zvaničnih laboratorija za kontrolu (analizirana je saradnja sa DG SANCO, koja je bila veoma intenzivna u proteklih nekoliko meseci 
4) fleksibilnost obima, način njegovog iskazivanja i potrebe za harmonizacijom;
5) napredak u reviziji dokumenta EA-4/10 (u nadležnosti Eurachem-a).

Na sastanku tehničke mreže za kalibraciju sa razmatrane su teme u vezi mogućnosti primene fleksibilnog obima u etaloniranju i iskustva u procesu promene BMC u CMC.

Sastanku EA LC Komiteta prisustvovali su mr Bratislav Milošević i mr Natalija Jovičić Zarić.