Навигација

20. састанак ЕА комитета за лабораторије

Међународне активности

20. састанак ЕА комитета за лабораторије одржан је у периоду од 15. до 16.септембра 2010.године у Софији, Бугарска.

Једна од главних тема састанка је био ЕА документ категорије 4, издат у јуну 2010. године, ЕА-4/18, Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation. Овај документ је примењив, како за лабораторије за испитивање акредитоване према ISO/IEC 17025, тако и за медицинске лабораторије акредитоване према  ISO 15189.

С обзиром да је учешће у међулабораторијским поређењима и PT шемама једно од главних захтева и изазова који се постављају пред акредитоване лабораторије презентована је анализа разлика захтева стандарда ISO/IEC 17043, који се односи на акредитацију PT  провајдера и до недавно важећег ILAC G13 упутства, који се користио за исту сврху. До сада је у Европи идентификовано 39 акредитованих провајдера у области испитивања и 3 у области еталонирања. Најчешће области акредитације провајдера су испитивање узорака у области животне средине, хране и хране за животиње, клиничких узорака и цемента. Области еталонирања које су обухваћене акредитацијом PT провајдера су: температура, влажност, притисак и електричне величине. Након анализе упитника, на који су одговарала акредитациона тела која акредитују PT провајдере, закључено је да су критичне активности у овој области: подуговарање, обука оцењивача и дефинисање обима акредитације PT провајдера.

Током састанка презентован је и програм рада EA LC Комитета за 2011. годину који се састоји од следећих задатака: хармонизација рада у области акредитације лабораторија за испитивање/еталонирање кроз ефективно коришћење успостављених техничких мрежа (за испитивање у области животне средине, калибрацију, форензичка испитивања, механичка/електро испитивања и испитивања играчака, испитивање хране); размена искустава и техничких оцењивача; израда водича добре праксе; организација радионица са специјалним темама; организација тренинга; сарадња са заинтересованим странама (ENFSI, Eurolab, Eurachem, Euramet, Egolf, EPPO, EFI, Eurogentest); сарадња са PT провајдерима; активно учешће у активностима ILAC-a; активна сарадња са осталим ЕА комитетима (нпр. сарадња са ЕА ННС комитетом у циљу хармонизације праксе у акредитацији у сврху подршке за послове нотификације – испитивање и еталонирање); ажурирање ЕА смерница и подршка за коришћење флексибилног обима акредитације.

Организовани су и састанци техничке мреже за испитивање хране са следећим темама:
1) GMO испитивањa (флексибилни обим акредитације, валидација и верификација метода, еталонирање, PT шеме, припрема материјала за испитивање);
2) коришћење флексибилног обима у области испитивања хране (веома мали број акредитационих тела не користи флексибилан обим у овој области, али су приступи флексибилности различити: флексибилност у односу на предмет испитивања/матрикс/узорак или флексибилност у односу на параметре/компоненте/аналите или флексибилност у односу на перформансе методе или флексибилност у односу на метод испитивања; само одређен број акредитационих тела има формиране и смернице; закључак је и да одређен број акредитационих тела примењује флексибилност, али то не назива на тај начин); 
3) акредитација званичних лабораторија за контролу (анализирана је сарадња са DG SANCO, која је била веома интензивна у протеклих неколико месеци 
4) флексибилност обима, начин његовог исказивања и потребе за хармонизацијом;
5) напредак у ревизији документа ЕА-4/10 (у надлежности Eurachem-а).

На састанку техничке мреже за калибрацију са разматране су теме у вези могућности примене флексибилног обима у еталонирању и искуства у процесу промене BMC у CMC.

Састанку EA LC Комитета присуствовали су мр Братислав Милошевић и мр Наталија Јовичић Зарић.