Navigacija

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2011. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca aprila 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jedno kontrolno telo, jednu medicinsku i jednu laboratoriju za etaloniranje, kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju odnosno smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o suspenziji akreditacije. 

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- GEOM D.O.O., Beograd;

- Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i komunikacije, Katedra za teorijsku elektrotehniku, Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost, Novi Sad;

- Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije, Odsek za električne veličine, Beograd;

laboratoriji za etaloniranje:

- Direkcija za mere i dragocene metale, Sektor za razvoj metrologije, Grupa za dimenzione veličine i akustiku, Beograd;

medicinskoj laboratoriji:

- Zavod za laboratorijsku dijagnostiku „KONZILIJUM“, Beograd;

i kontrolnom telu:

- RUDNAP GROUP-METER & CONTROL DOO, Beograd.

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije laboratoriji za ispitivanje:

- INN „Vinča“, Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku „GAMA“, Beograd.