Navigacija

Održana prva sednica novog Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Upravni odbor je na svojoj prvoj sednici održanoj 1. juna ove godine  imenovao članove novog Saveta za akreditaciju shodno članu 12. Zakona o akreditaciji  i članovima 28. i 29. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije prema kojima se u Akreditacionom telu Srbije obrazuje Savet za akreditaciju kao stručno savetodavno telo ATS-a po pitanjima iz oblasti akreditacije. 

Upravni odbor je razmatrao 28 prispelih prijava za članove Saveta i izvršio izbor i njihovo imenovanje, u skladu sa prethodno identifikovanim zainteresovanim stranama za akreditaciju i utvrđenim kriterijumima za izbor članova, a na osnovu poziva koji je ATS uputio pomenutim zainteresovanim stranama da u određenom roku podnesu predloge za izbor i imenovanje.

Savet za akreditaciju je na svojoj prvoj sednici održanoj 10. juna 2011. godine izvršio svoje konstituisanje i konstatovao da su u Savet za akreditaciju imenovani sledeći članovi:

- predstavnici organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja:   mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale i Slavoljub Stanojević, šef Odseka za registraciju veterinarskih organizacija i veterinarske usluge Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;
- predstavnik udruženja proizvođača na predlog Privredne komore Srbije: Slobodan Sotirov, izvršni direktor za kvalitet „Tigar“ Pirot;
- predstavnik udruženja potrošača na predlog Pokreta za zaštitu potrošača Beograda:  prof. dr Milan Baltić, profesor Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu;
- predstavnici privrednih društava, preduzetnika, komora i slično: Vidosava Džagić, potpredsednik Privredne komore Srbije i dr Aleksandar Petrović, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na predlog Saveza inženjera i tehničara Srbije;
- predstavnici fakulteta i instituta: dr Slobodan Petrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Ljubomir Stajić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
- predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti: Bogoljub Simonović, direktor AD za ispitivanje kvaliteta „Kvalitet“ Niš i dr Predrag Popović, izvršni rukovodilac Sertifikacionog tela i tehnički rukovodilac Kontrolnog tela Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ Beograd.

Takođe, Savet za akreditaciju je usvojio svoj Poslovnik o radu i dokument „Analiza odnosa Akreditacionog tela Srbije sa povezanim telima“. 

Savet za akreditaciju je predložio Upravnom odboru da za predsednika Saveta imenuje mr Jelenu Popović, pomoćnika ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.