Navigacija

7. kongres mikrobiologa Balkana i 8. kongres mikrobiologa Srbije

Aktuelnosti

U periodu od 25. do 29. oktobra u Beogradu je održan 7. kongres mikrobiologa Balkana (Microbiologia Balkanica 2011) i 8. kongres mikrobiologa Srbije – Mikromed 2011 u organizaciji Udruženja mikrobiologa Srbije, Udruženja medicinskih mikrobiologa Srbije i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva zdravlja Republike Srbije i podržan od strane Federacije evropskih udruženja mikrobiologa (FEMS). Direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić, inače član Naučnog komiteta 8. kongresa mikrobiologa Srbije otvorio je ovaj izuzetno značajan međunarodni skup.

Kongresi mikrobiologa se već tradicionalno organizuju i pokrivaju razne teme iz oblasti mikrobiologije: bakterijske i virusne infekcije, parazitske i gljivične infekcije, mikrobiologiju hrane i vode, primenjenu mikrobiologiju, mikrobiologiju u veterini, genetiku mikroorganizama, kao mnoge druge  izuzetno važne oblasti.

U okviru okruglog stola koji je posvećen mikrobiološkim kriterijumima u vezi hrane, održanog 27. oktobra, predavanja su održali prof. dr Vera Katić i prof. dr Miomir Nikšić sa aspekta životinjskih odnosno biljnih proizvoda, koji su ujedno bili i moderatori skupa zajedno sa prof. dr Dejan Krnjaićem koji je ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) pružio zainteresovanim kolegama odgovore na pitanja u vezi primene zakonske regulative iz oblasti bedbednosti hrane u odnosu na zahteve i kriterijume akreditacije. Komentarišući Zakon o bezbednosti hrane, kao i odgovarajuće prateće pravilnike (Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa, Sl. glasnik RS 72/10), prof. Katić je prisutnim kolegama mikrobiolozima, predstavnicima akreditovanih laboratorija ponovila koji su zadati kriterijumi koje je zakonodavac propisao, osvrnuvši se na tražene metode, kao i dobru laboratorijsku praksu.

Dr Dejan Krnjaić je uvodnom obraćanju istakao značaj akreditacije, kao i značaj kompetencije naših laboratorija koje se bave ispitivanjem u oblasti bezbednosti hrane i tom prilikom je upoznao prisutne sa novinama u radu ATS-a, posebno naglašavajući veliki uspeh koji će ATS ostvariti u aprilu naredne godine potpisivanjem multilateralnog sporazuma sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA), i time ostvariti priznavanje izveštaja i sertifikata naših tela za ocenjivanje usaglašenosti na evropskom i svetskom tržištu. Dr Krnjaić je upoznao prisutne da je 14. oktobra 2011. godine stupilo na snagu izmenjeno izdanje Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti ATS-PA02 koje je usklađeno sa odgovarajućim EA i ILAC dokumentima, posebno u odnosu na učestanost i nivo učešća u programima za ispitivanje osposobljenosti. On je naveo da je striktno poštovanje ATS-ovih procedura dovelo do povećanja broja učešća laboratorija u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti, upućujući laboratorije da prevashodno izvrše analizu svojih tehnika i metoda kako bi utvrdili svoje pod-discipline i odgovarajući nivo i frekvenciju učešća u pomenutim programima i poređenjima. „Upravo, radna grupa ATS-a radi na pripremi novog uputstva za laboratorije iz oblasti mikrobiologije i bezbednosti hrane, kako bi na transparentan način akreditovane laboratorije dobile prihvatljivo za sve uputstvo u vezi utvrđivanja adekvatnih nivoa PT aktivnosti“, rekao je prof. Krnjaić i izneo podatke da je od 54 akreditovane laboratorije iz oblasti bezbednosti hrane, njih 35 ima barem jednu akreditovanu metodu koja je zakonski kriterijum za bezbednost hrane, dok više od 3 akreditovane metode ima 16 laboratorija, a svih pet traženih metoda imaju samo 2 laboratorije u odnosu na 10 laboratorija koje imaju sve akreditovane metode u oblasti kriterijuma za higijenu.

Nakon izlaganja moderatora usledila je zanimljiva diskusija koja će, nadamo se, pomoći kolegama mikrobiolozima zaposlenim u laboratorijima da unaprede svoju praksu i dosledno primene zakonsku regulativu u oblasti bezbednosti hrane.