Navigacija

ATS potpisnik ILAC MRA sporazuma i IAF MLA sporazuma

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije je potpisalo ILAC MRA sporazum za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, odnosno IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije proizvoda tokom godišnjeg skupa Međunarodnog akreditacionog foruma (IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) održanog u periodu od 16. do 26. oktobra 2012. godine u Rio de Ženeiru, Brazil. Na svečanoj večeri, održanoj 25. oktobra 2012. godine Akreditaciono telo Srbije je potpisalo ILAC MRA sporazum za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, odnosno IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije proizvoda.


Tokom 26. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 24. do 26. oktobra 2012. godine, doneto je 18 rezolucija od kojih su najznačajnije:
- rezolucija o promenama vezanim za članstvo i potpisivanje MLA sporazuma kojom je potvrđeno članstvo novih akreditacionih tela među kojima se nalazi i Akreditaciono telo Srbije,
- rezolucija o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 27006 (IAF Resolution 2012-08) kojom je definisano da će  prelazni period za primenu novog standarda trajati 18 meseci od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011. godine),
- rezolucija o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 17065 (IAF Resolution 2012-09) kojom je definisano da će prelazni period trajati 3 godine od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 17065:2012 (15.09.2012. godine),
- rezolucija o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 17024 (IAF Resolution 2012-10) kojom je definisano da će prelazni period trajati 3 godine od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 17024:2012 (01.07.2012. godine),
- rezolucija o prelaznom periodu vezanom za ISO/CASCO izdanja (IAF Resolution 2012-11) kojom je definisano da prelazni period primene svih novoobjavljenih ISO/CASCO standarda, vezanih za ocenjivanje usaglašenosti, treba da traje 2 godine od dana objavljivanja osim u posebnim slučajevima koje odobrava Tehnički komitet IAF-a kada je potrebno doneti poseban dokument u vezi primene istog,
- rezolucija (IAF Resolution 2012-12) kojom se odobrava normativni dokument ISO/IEC TS 17021-2 koji će se primenjivati zajedno sa standardom ISO/IEC 17021 za oblast EMS sa rokom za usaglašavanje od 2 godine od dana objavljivanja, što praktično znači da će sertifikaciona tela morati da se usaglase sa pomenutim dokumentom do 15. avgusta 2014. godine i,
- rezolucije o finansijskom izveštaju za 2011. godinu (IAF Resolution 2012-13 i IAF Resolution 2012-14) kojima je prihvaćen finansijski izveštaj za 2011. godinu.


Tokom zasedanja Generalne skupštine IAF-a upućene su čestitke novoimenovanim predsednicima komiteta IAF-a (IAF Resolution 2012-20):
- Randy Dougherty (ANAB)  – predsedavajući IAF-a
- Xiao Jianhua (CNAS) – zamenik predsedavajućeg IAF-a
- Ekanit Romyanon (NCS) – predsedavajući Tehničkog komiteta IAF-a,
- Steve Keeling (JAS-ANZ) – predsedavajući IAF MLA komiteta,
- Jon Murthy (UKAS) – predsedavajući Komiteta za komunikacije i marketing
- Martin Stadler (BDI) – predsedavajući IAF Komiteta za korisnike.

Na 16. sednici Generalne skupštine Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) usvojena je 31 rezolucija od kojih su najvažnije sledeće odluke:
- u rezoluciji 16.03 (ILAC Resolution GA 16.03) navedeni su novi potpisnici IAF MRA sporazuma među kojima se nalazi i Akreditaciono telo Srbije (za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja),
- rezolucijom 16.06 (ILAC Resolution GA 16.06) se potvrđuje odluka da će akreditacija kontrolnih tela postati sastavni deo ILAC MRA sporazuma,
- rezolucijama 16.10 i 16.11 (ILAC Resolution GA 16.10 i ILAC Resolution GA 16.11) prihvaćen je izveštaj Finansijskog komiteta za reviziju za 2011. godinu i odobreno je imenovanje predloženih članova Finansijskog komiteta za reviziju,
- rezolucije 16.13 i 16.14 (ILAC Resolution GA 16.13 i ILAC Resolution GA 16.14) daju prikaz finansijskog izveštaja za period od 01.01. do 31.08.2012. godine, kao i budžeta za 2013. godinu,
- rezolucijom 16.17 (ILAC Resolution GA 16.17) odobren je predlog Izvršnog odbora da se važenje Strateškog plana za period 2008-2012. godine produži za još 2 godine,
- rezolucijom 16.18 (ILAC Resolution GA 16.18) se potvrđuju rezultati elektronskog glasanja (pitanje članstva, usvajanje procedura, smernica,...) realizovanog nakon sednice Generalne skupštine održane 2011. godine,
- rezolucija 16.19 (ILAC Resolution GA 16.19) podržava i najavljuje razvoj smernica za upravljanje vanrednim situacijama koje utiču na rad akreditacionih tela i TOU, a u okviru ILAC sporazuma,
- u rezoluciji 16.20 (ILAC Resolution GA 16.20) se navodi da se akreditacija proizvođača referentnih materijala vrši isključivo u skladu sa uputstvom ISO Guide 34:2009 (kako pomenuto uputstvo uključuje normativne reference na standarde ISO/IEC 17020 i ISO 15189). U skladu sa ovom odlukom biće izmenjen i dokument R6:07/2012, kao i povučena ranija ILAC-ova rezolucija 8.12,
- rezolucijom 16.21 (ILAC Resolution GA 16.21) se nalaže da se nakon isteka prelaznog perioda (1. mart 2016. godine) u sertifikatima o akreditaciji mora navoditi isključivo poslednje izdanje standarda ISO 15189 na osnovu čega ISO 15189:2007 neće važiti u okviru ILAC MRA sporazuma,
- rezolucijom 16.22 (ILAC Resolution GA 16.22) se nalaže povlačenje dokumenta ILAC-G22:2004,
- u rezoluciji 16.23 (ILAC Resolution GA 16.23) se navodi da će se nakon 1. marta 2015. godine, kada ističe prelazni period, koristiti isključivo poslednje izdanje standarda ISO/IEC 17020 iz 2012. godine,
- rezolucijom 16.25 (ILAC Resolution GA 16.25) se nalaže povlačenje dokumenta ILAC-G25:01/2012,
- u rezoluciji 16.26 (ILAC Resolution GA 16.26) se navodi da će Konsultantska grupa za PT šeme postati Radna grupa za PT šeme koja će biti u nadležnosti Komiteta za akreditaciju (Accreditation Committee). Sastancima radne grupe će prisustvovati svi članovi i zainteresovane strane ILAC-a, kao i PT provajderi,
- rezolucijom 16.28 (ILAC Resolution GA 16.28) potvrđeno je imenovanje sledećih članova Izvršnog odbora ILAC-a:
Peter Unger - predsedavajući
Merih Malmqvist Nilsson – zamenik predsedavajućeg
Ileana Martinez – Komitet za definisanje procedura za sprovođenje multilateralnog sporazuma
Ragina Robertson – Komitet za akreditaciju
Lal Ilan – Komitet za kontrolna tela
Jon Murthy – Komitet za marketing i komunikacije
Liliane Somma – Komitet za podršku zajedničkom razvoju
Andreas Steinhorst – Komitet za kolegijalno ocenjivanje (MRA).

Tokom godišnjeg skupa u Rio de Ženeiru održana je i zajednička sednica Generalne skupštine ILAC-a i IAF-a na kojoj je usvojeno 7 zajedničkih rezolucija od kojih je najznačajnija sledeća:
- Rezolucija 5 (JGA Rio de Janeiro Resolution 5 – IAF/ILAC A2) u kojoj se navodi da će izaći novo izdanje dokumenta IAF/ILAC A3 u kojem će se naći izveštaj o pojedinačnom ocenjivanju akreditacionih tela. Takođe, izmena dokumenta IAF/ILAC A2-07/2010 podrazumeva brisanje pomenutog izveštaja o ocenjivanju (Aneks br.5 IAF/ILAC A2-07/2010) čime će aneksi dobiti nove brojeve.


Učesnici godišnjeg sastanka IAF-a i ILAC-a 2012

Godišnjem sastanku IAF-a i ILAC-a su, pored predstavnika ATS-a (Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, i dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a), prisustvovali i dr Dejan Krnjaić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i privrede.