Навигација

АТС потписник ILAC MRA споразумa и IAF MLA споразума

Међународне активности

Акредитационо тело Србије је потписало ILAC MRA споразум за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно IAF MLA споразум за област сертификације производа током годишњег скупа Међународног акредитационог форума (IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) одржаног у периоду од 16. до 26. октобра 2012. године у Рио де Женеиру, Бразил. На свечаној вечери, одржаној 25. октобра 2012. године Акредитационо тело Србије је потписало ILAC MRA споразум за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно IAF MLA споразум за област сертификације производа.


Током 26. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – GA), која је одржана у периоду од 24. до 26. октобра 2012. године, донето је 18 резолуција од којих су најзначајније:
- резолуција о променама везаним за чланство и потписивање MLA споразума којом је потврђено чланство нових акредитационих тела међу којима се налази и Акредитационо тело Србије,
- резолуција о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 27006 (IAF Resolution 2012-08) којом је дефинисано да ће  прелазни период за примену новог стандарда трајати 18 месеци од дана објављивања стандарда ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011. године),
- резолуција о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 17065 (IAF Resolution 2012-09) којом је дефинисано да ће прелазни период трајати 3 године од дана објављивања стандарда ISO/IEC 17065:2012 (15.09.2012. године),
- резолуција о прелазном периоду за почетак примене стандарда ISO/IEC 17024 (IAF Resolution 2012-10) којом је дефинисано да ће прелазни период трајати 3 године од дана објављивања стандарда ISO/IEC 17024:2012 (01.07.2012. године),
- резолуција о прелазном периоду везаном за ISO/CASCO издања (IAF Resolution 2012-11) којом је дефинисано да прелазни период примене свих новообјављених ISO/CASCO стандарда, везаних за оцењивање усаглашености, треба да траје 2 године од дана објављивања осим у посебним случајевима које одобрава Технички комитет IAF-а када је потребно донети посебан документ у вези примене истог,
- резолуција (IAF Resolution 2012-12) којом се одобрава нормативни документ ISO/IEC TS 17021-2 који ће се примењивати заједно са стандардом ISO/IEC 17021 за област EMS са роком за усаглашавање од 2 године од дана објављивања, што практично значи да ће сертификациона тела морати да се усагласе са поменутим документом до 15. августа 2014. године и,
- резолуције о финансијском извештају зa 2011. годину (IAF Resolution 2012-13 и IAF Resolution 2012-14) којима је прихваћен финансијски извештај за 2011. годину.


Током заседања Генералне скупштине IAF-а упућене су честитке новоименованим председницима комитета IAF-а (IAF Resolution 2012-20):
- Randy Dougherty (ANAB)  – председавајући IAF-а
- Xiao Jianhua (CNAS) – заменик председавајућег IAF-а
- Ekanit Romyanon (NCS) – председавајући Техничког комитета IAF-а,
- Steve Keeling (JAS-ANZ) – председавајући IAF MLA комитета,
- Jon Murthy (UKAS) – председавајући Комитета за комуникације и маркетинг
- Martin Stadler (BDI) – председавајући IAF Комитета за кориснике.

На 16. седници Генералне скупштине Међународне организације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) усвојена је 31 резолуција од којих су најважније следеће одлуке:
- у резолуцији 16.03 (ILAC Resolution GA 16.03) наведени су нови потписници IAF MRA споразума међу којима се налази и Акредитационо тело Србије (за области еталонирања, испитивања и контролисања),
- резолуцијом 16.06 (ILAC Resolution GA 16.06) се потврђује одлука да ће акредитација контролних тела постати саставни део ILAC MRA споразума,
- резолуцијама 16.10 и 16.11 (ILAC Resolution GA 16.10 и ILAC Resolution GA 16.11) прихваћен је извештај Финансијског комитета за ревизију за 2011. годину и одобрено је именовање предложених чланова Финансијског комитета за ревизију,
- резолуције 16.13 и 16.14 (ILAC Resolution GA 16.13 и ILAC Resolution GA 16.14) дају приказ финансијског извештаја за период од 01.01. до 31.08.2012. године, као и буџета за 2013. годину,
- резолуцијом 16.17 (ILAC Resolution GA 16.17) одобрен је предлог Извршног одбора да се важење Стратешког плана за период 2008-2012. године продужи за још 2 године,
- резолуцијом 16.18 (ILAC Resolution GA 16.18) се потврђују резултати електронског гласања (питање чланства, усвајање процедура, смерница,...) реализованог након седнице Генералне скупштине одржане 2011. године,
- резолуција 16.19 (ILAC Resolution GA 16.19) подржава и најављује развој смерница за управљање ванредним ситуацијама које утичу на рад акредитационих тела и ТОУ, а у оквиру ILAC споразума,
- у резолуцији 16.20 (ILAC Resolution GA 16.20) се наводи да се акредитација произвођача референтних материјала врши искључиво у складу са упутством ISO Guide 34:2009 (како поменуто упутство укључује нормативне референце на стандарде ISO/IEC 17020 и ISO 15189). У складу са овом одлуком биће измењен и документ R6:07/2012, као и повучена ранија ILAC-ова резолуција 8.12,
- резолуцијом 16.21 (ILAC Resolution GA 16.21) се налаже да се након истека прелазног периода (1. март 2016. године) у сертификатима о акредитацији мора наводити искључиво последње издање стандарда ISO 15189 на основу чега ISO 15189:2007 неће важити у оквиру ILAC MRA споразума,
- резолуцијом 16.22 (ILAC Resolution GA 16.22) се налаже повлачење документа ILAC-G22:2004,
- у резолуцији 16.23 (ILAC Resolution GA 16.23) се наводи да ће се након 1. марта 2015. године, када истиче прелазни период, користити искључиво последње издање стандарда ISO/IEC 17020 из 2012. године,
- резолуцијом 16.25 (ILAC Resolution GA 16.25) се налаже повлачење документа ILAC-G25:01/2012,
- у резолуцији 16.26 (ILAC Resolution GA 16.26) се наводи да ће Консултантска група за ПТ шеме постати Радна група за ПТ шеме која ће бити у надлежности Комитета за акредитацију (Accreditation Committee). Састанцима радне групе ће присуствовати сви чланови и заинтересоване стране ILAC-а, као и ПТ провајдери,
- резолуцијом 16.28 (ILAC Resolution GA 16.28) потврђено је именовање следећих чланова Извршног одбора ILAC-а:
Peter Unger - председавајући
Merih Malmqvist Nilsson – заменик председавајућег
Ileana Martinez – Комитет за дефинисање процедура за спровођење мултилатералног споразума
Ragina Robertson – Комитет за акредитацију
Lal Ilan – Комитет за контролна тела
Jon Murthy – Комитет за маркетинг и комуникације
Liliane Somma – Комитет за подршку заједничком развоју
Andreas Steinhorst – Комитет за колегијално оцењивање (MRA).

Током годишњег скупа у Рио де Женеиру одржана је и заједничка седница Генералне скупштине ILAC-а и IAF-а на којој је усвојено 7 заједничких резолуција од којих је најзначајнија следећа:
- Резолуција 5 (JGA Rio de Janeiro Resolution 5 – IAF/ILAC A2) у којој се наводи да ће изаћи ново издање документа IAF/ILAC А3 у којем ће се наћи извештај о појединачном оцењивању акредитационих тела. Такође, измена документа IAF/ILAC А2-07/2010 подразумева брисање поменутог извештаја о оцењивању (Анекс бр.5 IAF/ILAC А2-07/2010) чиме ће анекси добити нове бројеве.


Учесници годишњег састанка IAF-а и ILAC-а 2012

Годишњем састанку IAF-а и ILAC-а су, поред представника АТС-а (Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, и др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а), присуствовали и др Дејан Крњаић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, и мр Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству финансија и привреде.