Navigacija

Interna kontrola vaga između dva etaloniranja ATS-UP32

Promena dokumentacije

U prethodnom periodu Akreditaciono telo Srbije (ATS) je formiralo Radnu grupu koja je izradila dokument ATS-UP32, Interna kontrola osnovnih metroloških parametara kod vaga sa neautomatskim funkcionisanjem između dva etaloniranja. Ovaj dokument opisuje postupak kontrole osnovnih metroloških parametara koji utiču na tačnost merenja kod merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem.


Kontrola se sprovodi između dva etaloniranja, a na osnovu njenih rezultata i izlaznih kriterijuma može se utvrditi ispravnost rezultata merenja kao i eventualna potreba za ponovnim etaloniranjem vage. Postupak interne kontrole naveden u ovom dokumentu pretpostavlja da su ostali parametri koji utiču na pravilno merenje, postupak merenja, temperaturnu stabilnost laboratorije, strujanje vazduha, vibracije i podešavanje vage ispunjeni na pravilan način i da odgovaraju vrsti vage za koju se interna kontrola sprovodi.


Dokument primenjuju sve vrste tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) koja u postupcima ocenjivanja usaglašenosti koriste merila mase sa neautomatskim funkcionisanjem.