Navigacija

Održan 26. sastanak EA LS komiteta

Međunarodne aktivnosti

26. sastanak komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je održan u Briselu, Belgija, u periodu od 17. do 19. septembra 2013. godine.


Nakon otvaranja sastanka i predstavljanja prisutnih, usvojen je zapisnik sa prethodnog, 25. sastanka EA LS koji je održan u Rigi 7. i 8. marta 2013. godine, i predstavljen je status aktivnosti sa poslednjeg sastanka EA LS (odobrenje finalne verzije revizije EA-4/15; predlog aktivnosti u vezi MLA za PT provajdere i proizvođače referentnih materijala sa preporukama koje je neophodno sprovesti u skladu sa EA 1/18, Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the EA MLA).


Predstavljene su informacije Izvršnog komiteta EA (EA EX) i Generalne skupštine EA (EA GA) po pitanjima vezanim za EA LS: CEN je dao predlog standarda za akreditaciju seizmičkih laboratorija pa se predlaže da članovi EA LS predlože nacionalnim institutima za standardizaciju da se ovaj standard preuzme kao nacionalni standard; ponovo je diskutovano o reizdavanju izveštaja o ispitivanju kada se menja naziv robne marke/proizvoda (veza sa t.5.10.9 standarda ISO/IEC 17025) i zaključeno je da se mišljenje EA LS-a ponovo dostavi EA EX-u i EA GA na odobrenje, a akreditaciona tela će dalje instrukcije dobiti u zavisnosti od rezultata diskusije unutar EA EX-a.


Izneti su komentari u vezi pitanja, koje se odnosi na akreditaciju uzorkovanja kao samostalne aktivnosti, i dat je predlog da se ovo pitanje detaljnije razmotri na radnoj grupi. Takođe, ova tema će biti predmet diskusije na jesenjem zasedanju Horizontalnog komiteta EA (EA NNS).


Dat je osvrt u vezi ILAC AIC aktivnosti i rada radnih grupa na reviziji dokumenata.


Zainteresovane strane su predstavile svoje aktivnosti iz prethodnog perioda, kao i aktivnosti u saradnji sa EA: DG SANCO u vezi zvanične kontrole unutar celog lanca od njive do trpeze (agri-food chain) i regulative Evropske unije; European Electrical Products Conformity Assessment (EEPCA) u vezi akreditacije laboratorija za ispitivanje koje obavljaju ispitivanja proizvoda koji spadaju u oblast niskonaponske opreme (LVD). Iskazivanje obima akreditacije laboratorija, koje su članice EEPCA, je različit i neophodno je harmonizovati način iskazivanja obima. Ovaj problem će biti razmotren od strane radne grupe TN Mechanical/Electrical.


U okviru izveštaja o radu upravljačkih (management) i radnih grupa EA LS-a predstavljen je izveštaj radne grupe WG Healthcare pri čemu su pokrenuta pitanja koja se odnose na akreditaciju POCT (point-of-care testing) kada se radi o različitim pravnim licima (kada centralna jedinica i mesto nege nisu ista pravna lica) i pitanje opšte kompetentnosti u skladu sa zahtevima standarda ISO 15189 / ISO 22870.


U okviru izveštaja radne grupe ILC Testing and Calibration dati su komentari o informacijama koje akreditaciona tela daju u vezi učešća laboratorija u komercijalnim PT/ILC šemama, kao i o tome da bi trebalo objediniti/centralizovati podatke kako bi ti podaci bili lako dostupni u postupcima kolegijalnih ocenjivanja. Istaknuta je unapređena saradnja sa sledećim PT provajderima: Ifep (mechanical), Drrr (food), LGC (food plus potentially, drugs and asbestos), FAPAS (food), ECAT (medical), UKNeqas (medical), Water Framework directive – AQS Baden-Württemberg. U oblasti kalibracije istaknut je i problem pronalaženja PT provajdera za neke specifične oblasti.


Članovi EA LS-a su dali predlog da se kao tehničko-savetodavni dokument objavi uputstvo koje se odnosi na GMO ispitivanja, a koji je nastao u okviru European Network of GMO Laboratories (ENGL).


Ponovo je razmatrano pitanje ocenjivanja i akreditacije, mišljenja i tumačenja u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 i sve članice su u obavezi da do sredine novembra dostave svoje mišljenje na nacrt dokumenta EA - h/hh – Guidance on Assessing Opinions and Interpretations.


Sastanku su ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovali mr Natalija Jovičić Zarić i Ljiljana Markićević.