Navigacija

Održane sednice Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Sednice Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju održane su 26. decembra 2013. godine u prostorijama Akreditacionog tela Srbije.

Upravni odbor je, između ostalog, usvojio Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2014. godinu i novi Pravilnik o radu Akreditacionog tela Srbije. Obzirom da je Upravni odbor na svojoj 23. sednici od 29. decembra 2009. godine izvršio imenovanje članova Komisije za žalbe, čiji mandat od četiri godine ističe, shodno članu 17. stav 1. tačka 13) Statuta ATS-a prema kojem Upravni odbor donosi odluku kojom se obrazuje Komisija za žalbe, izvršeno je imenovanje nove Komisije za žalbe. Shodno članu 57. Statuta, za predsednika Komisije imenovan je predstavnik Ministarstva privrede, a za članove Komisije su imenovani, prema vrsti akreditacije, iz redova eksperata za rad tela za ocenjivanje usaglašenosti dva člana iz reda eksperata za laboratorije, dva člana iz reda eksperata za kontrolna tela i dva člana iz reda eksperata za sertifikaciona tela.

Savet za akreditaciju je na svojoj petoj sednici razmatrao sledeće teme: Izveštaj o kolegijalnom ocenjivanju ATS-a u cilju održanja, odnosno proširenja EA MLA sporazuma Evropske organizacije za akreditaciju; Izveštaj o radu međunarodnih organizacija za akreditaciju i Izveštaj o formiranju udruženja akreditovanih TOU.

Na početku sednice v.d. direktora ATS-a je u svojoj prezentaciji dala sumarni izveštaj i pregled svih aktivnosti i rezultate koje je ATS postigao tokom 2013. godine. Između ostalog je govorila i o kolegijalnom ocenjivanju ATS-a od strane EA, koje je obavljeno u periodu od 9. do 13. septembra 2013. godine za oblasti etaloniranja, ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda u cilju održavanja statusa potpisnika multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (MLA) u okviru EA i proširenja obima potpisanog MLA sporazuma kako bi isti uključio i oblasti sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Jedan od zaključaka je da Savet za akreditaciju, kao stručno savetodavno telo, pruža punu podršku ATS-u u naporima koje preduzima kako bi sistem akreditacije u Republici Srbiji funkcionisao na najvišem nivou.

Savet za akreditaciju je, između ostalog, izvršio i imenovanje novih članova tehničkih komiteta za kontrolna i sertifikaciona tela i usvojio Izveštaj o radu međunarodnih organizacija za akreditaciju.


Sednica Upravnog odbora ATS-a


Zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju ATS-a