Navigacija

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na šestoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i petoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj”, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2014 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“ (www.jusk.rs) koje su održane u sredu, 4. juna 2014. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Predstavnici ATS-a su prikazali aktivnosti, koje su realizovane u prethodnih godinu dana, i održali niz prezentacija na temu novih pravilnika kojima su transponovane direktive Novog pristupa u naše zakonodavstvo (lična zaštitna oprema i oprema pod pritiskom), kao i niz prezentacija na temu formiranja programa i plana učešća u PT aktivnostima sa praktičnim primerima u ispitivanju i sledljivosti merenja, perioda etaloniranja opreme, međuprovera i referentnih materijala.

Konferencije je otvorila Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, koja se, tom prilikom, zahvalila Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM) i Institutu za standardizaciju Srbije (ISS) na podršci i saradnji i naglasila da uvek postoji mogućnost unapređenja našeg sistema akreditacije.


Jasna Stojanović, ATS

Prvo predavanje je održala mr Milica Jovčić, ATS, na temu „Efektivnost sistema menadžmenta (zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju)“ tokom koje se osvrnula na zahteve standarda koji se odnose na efektivnost u smislu odgovornosti najvišeg rukovodstva, obavezu laboratorije da stalno da poboljšava efektivnost svog sistema menadžmenta, ciljeva kvaliteta, preduzimanja korektivnih mera i sprovođenja internih provera.


mr Milica Jovčić, ATS

Nikola Kostić, ATS, je tokom predavanja „Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode ocenjivanje usaglašenosti lične zaštitne opreme“ naglasio značaj tehničke regulative u ovoj oblasti i istakao da je Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS”, broj 100/11) usklađen sa načelima i bitnim zahtevima Direktive 89/686/EEZ, a koji je i praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti LZO. Takođe je istakao da se, pri donošenju rešenja o imenovanju, odnosno rešenja o ovlašćivanju, smatra da telo za ocenjivanje usaglašenosti, koje ima akt o akreditaciji, ispunjava propisane zahteve u meri u kojoj su obuhvaćeni obimom akreditacije, uzimajući u obzir postupke ocenjivanja usaglašenosti i proizvode obuhvaćene akreditacijom (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, član 19).


Nikola Kostić, ATS

Tokom svoje prezentacije „Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom“ Marija Smiljanić, ATS, je objasnila da su na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (“Sl.glasnik RS” br.36/2009) doneta podzakonska akta (Uredbe i Pravilnici) za područje opreme pod pritiskom kojima su implementirane Evropske direktive, a pomenuti Zakon prepoznaje evropsku praksu da je akt o akreditaciji za određeno područje najbolje sredstvo kojima telo za ocenjivanje usaglašenosti dokazuje osposobljenost za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti.


Marija Smiljanić, ATS

Jelena Stojanović, ATS, je održala predavanje na temu „Sledljivost merenja, periodi etaloniranja opreme, međuprovere, referentni materijali“ i istakla da organizacije, koje su akreditovane ili žele da se akredituju za poslove ocenjivanja usaglašenosti, odnosno za poslove ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikovanja, prema odgovarajućem standardu, imaju obavezu da, na osnovu zahteva odgovarajućih standarda, za svoje rezultate obezbede sledivost do SI jedinica na prihvatljiv način koji je usklađen sa politikom na međunarodnom i evropskom nivou. Stoga je ATS izradio dokument ATS-PA03 Pravila za ostvarivanje prihvatljive sledivosti merenja koji je u skladu sa smernicama EA i politikom i principima ILAC-a koji se odnose na sledivost merenja. Ključno pitanje, koje se postavlja, se odnosi na način određivanja intervala ponovnog etaloniranja koji laboratorija mora samostalno da odredi na osnovu sopstvene procene, odnosno analizom rizika.


Jelena Stojanović, ATS

Azra Redžepović i dr Maja Aleksić, ATS, su održale zajedničko predavanje na temu „Formiranje programa i plana učešća u PT aktivnostima - praktični primeri u ispitivanju“ tokom kojeg je naglašeno da je telo za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu sa dokumentom ATS-PA02, u obavezi da u odnosu na obim akreditacije formira program PT aktivnosti za period važenja akreditacije kada se definišu poddiscipline, nivo učešća i dinamika učestvovanja. Učesnici su imali prilike da čuju da je ATS organizovao radionice „Pravila ATS-PA02“ koje su imale za cilj usaglašavanje rada tehničkih ocenjivača na oceni zahteva Pravila ATS-PA02, kao i sadržaja programa PT aktivnosti koji je u obavezi da uspostavi TOU u skladu sa zahtevima Pravila ATS-PA02. Na osnovu različitih obima akreditacije su tako definisani praktični primeri PT programa u oblastima etaloniranja koji su predstavljeni tokom Konferencije.


Azra Redžepović, ATS


dr Maja Aleksić, ATS

Ovde na jednom mestu možete pronaći prezentacije predstavnika Direkcije za mere i dragocene metale koje su predstavljene tokom pete Specijalne konferencije „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj”:

Realizacija projekta razvoja oblasti prethodno upakovanih proizvoda – mr Branka Radanov, DMDM

Overavanje vertikalnih cilindričnih rezervoara namenjenih za skladištenje nafte i naftnih derivata upotrebom totalne stanice – Dušan Jovanović, Boško Stefanović, DMDM

Razvojni projekat nacionalnog primarnog etalona jednosmernog električnog napona Republike Srbije zasnovanog na Džozefsonovom efektu – Jelena Pantelić-Babić, Zoran Šofranac, Vida Živković, DMDM

Unapređenje nacionalne vremenske skale kroz učešće u međunarodnom projektu „Brzo rešenje univerzalnog koordiniranog vremena“ – Jadranka Marendić-Miljković, Snežana Renovica, DMDM

Novi nacionalni etalon dužine i optičkih frekvencija: komb generator – Slobodan Zelenika, DMDM