Навигација

Одржана Међународна конвенција о квалитету - JUSK ICQ 2014

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године, заједно са Дирекцијом за мере и драгоцене метале (ДМДМ), учествовало на шестој Специјалној конференцији „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и петој Специјалној конференцији „Национални метролошки систем - стање и будући развој”, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету - JUSK ICQ 2014 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“ (www.jusk.rs) које су одржане у среду, 4. јуна 2014. године, на Машинском факултету у Београду.

Представници АТС-а су приказали активности, које су реализоване у претходних годину дана, и одржали низ презентација на тему нових правилника којима су транспоноване директиве Новог приступа у наше законодавство (лична заштитна опрема и опрема под притиском), као и низ презентација на тему формирања програма и планa учешћа у ПТ активностима са практичним примерима у испитивању и следљивости мерења, периода еталонирања опреме, међупровера и референтних материјала.

Конференције је отворила Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, која се, том приликом, захвалила Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Институту за стандардизацију Србије (ИСС) на подршци и сарадњи и нагласила да увек постоји могућност унапређења нашег система акредитације.


Јасна Стојановић, АТС

Прво предавање је одржала мр Милица Јовчић, АТС, на тему „Ефективност система менаџмента (захтеви референтних докумената за акредитацију)“ током које се осврнула на захтеве стандарда који се односе на ефективност у смислу одговорности највишег руководства, обавезу лабораторије да стално да побољшава ефективност свог система менаџмента, циљева квалитета, предузимања корективних мера и спровођења интерних провера.


мр Милица Јовчић, АТС

Никола Костић, АТС, је током предавања „Aкредитација тела за оцењивање усаглашености која спроводе оцењивање усаглашености личне заштитне опреме“ нагласио значај техничке регулативе у овој области и истакао да је Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС”, број 100/11) усклађен са начелима и битним захтевима Директиве 89/686/EEЗ, а који је и праћен Списком српских стандарда из области ЛЗО. Такође је истакао да се, при доношењу решења о именовању, односно решења о овлашћивању, сматра да тело за оцењивање усаглашености, које има акт о акредитацији, испуњава прописане захтеве у мери у којој су обухваћени обимом акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања усаглашености и производе обухваћене акредитацијом (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, члан 19).


Никола Костић, АТС

Током своје презентације „Aкредитација у области опреме под притиском“ Марија Смиљанић, АТС, је објаснила да су на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (“Сл.гласник РС” бр.36/2009) донета подзаконска акта (Уредбе и Правилници) за подручје опреме под притиском којима су имплементиране Европске директиве, а поменути Закон препознаје европску праксу да је акт о акредитацији за одређено подручје најбоље средство којима тело за оцењивање усаглашености доказује оспособљеност за обављање послова оцењивања усаглашености.


Марија Смиљанић, АТС

Јелена Стојановић, АТС, је одржала предавање на тему „Следљивост мерења, периоди еталонирања опреме, међупровере, референтни материјали“ и истакла да организације, које су акредитоване или желе да се акредитују за послове оцењивања усаглашености, односно за послове испитивања, еталонирања, контролисања и сертификовања, према одговарајућем стандарду, имају обавезу да, на основу захтева одговарајућих стандарда, за своје резултате обезбеде следивост до SI јединица на прихватљив начин који је усклађен са политиком на међународном и европском нивоу. Стога је АТС израдио документ АТС-ПА03 Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења који је у складу са смерницама ЕА и политиком и принципима ILAC-a који се односе на следивост мерења. Кључно питање, које се поставља, се односи на начин одређивања интервала поновног еталонирања који лабораторија мора самостално да одреди на основу сопствене процене, односно анализом ризика.


Јелена Стојановић, АТС

Азра Реџеповић и др Маја Алексић, АТС, су одржале заједничко предавање на тему „Формирање програма и планa учешћа у ПТ активностима - практични примери у испитивању“ током којег је наглашено да је тело за оцењивање усаглашености, у складу са документом АТС-ПА02, у обавези да у односу на обим акредитације формира програм ПТ активности за период важења акредитације када се дефинишу поддисциплине, ниво учешћа и динамика учествовања. Учесници су имали прилике да чују да је АТС организовао радионице „Правила АТС-ПА02“ које су имале за циљ усаглашавање рада техничких оцењивача на оцени захтева Правила АТС-ПА02, као и садржаја програма ПТ активности који је у обавези да успостави ТОУ у складу са захтевима Правила АТС-ПА02. На основу различитих обима акредитације су тако дефинисани практични примери ПТ програма у областима еталонирања који су представљени током Конференције.


Азра Реџеповић, АТС


др Маја Алексић, АТС

Овде на једном месту можете пронаћи презентације представника Дирекције за мере и драгоцене метале које су представљене током пете Специјалне конференције „Национални метролошки систем - стање и будући развој”:

Реализација пројекта развоја области претходно упакованих производа – мр Бранка Раданов, ДМДМ

Оверавање вертикалних цилиндричних резервоара намењених за складиштење нафте и нафтних деривата употребом тоталне станице – Душан Јовановић, Бошко Стефановић, ДМДМ

Развојни пројекат националног примарног еталона једносмерног електричног напона Републике Србије заснованог на Џозефсоновом ефекту – Јелена Пантелић-Бабић, Зоран Шофранац, Вида Живковић, ДМДМ

Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење универзалног координираног времена“ – Јадранка Марендић-Миљковић, Снежана Реновица, ДМДМ

Нови национални еталон дужине и оптичких фреквенција: комб генератор – Слободан Зеленика, ДМДМ