Navigacija

„Razvoj i održivost infrastrukture ispitivanja u Republici Srbiji“

Aktuelnosti

Okrugli sto na temu „Razvoj i održivost infrastrukture ispitivanja u Republici Srbiji“ održan je 9. juna 2014. godine u Andrevlju, Fruška Gora, u organizaciji Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (BSC).

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici akreditovanih laboratorija, Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Nakon kratkog uvodnog izlaganja Marije Vujaković, direktora BSC-a, predstavnik DMDM-a, Boris Laštro, i predstavnik ATS-a, Jelena Stojanović, su ukratko predstavili rad Direkcije za mere i dragocene metale i Akreditacionog tela Srbije, kao i ulogu i značaj istih u održavanju sistema kvaliteta u Srbiji sa aspekta ispitivanja/etaloniranja. Nakon izlaganja usledila je diskusija oko najvažnijih pitanja u oblasti ispitivanja i etaloniranja sa aspekta sistema kvaliteta i usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima. Predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) su pokrenuli niz pitanja koja se odnose na podizanje svesti krajnjih korisnika usluga o značaju uspostavljanja sistema kvaliteta. Takođe je zaključeno da bi bilo svrsishodno da se obrazuju strukovna udruženja koja će predstavljati sponu između resornih ministarstava i akreditovanih TOU, a koja bi mogla da predstave i ukažu na značaj i neophodnost uspostavljanja sistema kvaliteta u Republici Srbiji u svim oblastima ispitivanja. Diskusija, koja se odvijala na okruglom stolu, je imala za cilj definisanje trenutnih problema u pojedinim oblastima ispitivanja (npr. u oblasti građevinarstva, usvajanje novih direktiva i sl.) kako bi se organizovali seminari i skupovi sa tačno definisanim temama.