Navigacija

Održana obuka u oblasti emisije gasova sa efektom staklene bašte

Seminari

U periodu od 10.09.2014. do 11.09.2014. godine u Zagrebu, Hrvatska, je održana obuka TAIEX- ECRAN: “Regional Training on the EU Emissions Trading System with focus on the monitoring, reporting, verification and accreditation (MRVA) Regulation” na kojoj su prisustvovali predstavnici zemalja regiona (Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske i Albanije).

Obuka je za cilj imala sledeće:

-    pojašnjenja o postojećem zakonodavnom i institucionalnom okviru EU kada je u pitanju uvođenje i primena sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisije gasova sa efektom staklene bašte, u skladu sa EU ETS i MRVA zahtevima

-    Razmenu iskustava o dosadašnjoj primeni u zemljama regiona, kao i državama članicama EU, sa posebnim akcentom u vezi monitoringa, izveštavanja, verifikacije i akreditacije

-    Identifikaciju uloga i odgovornosti različitih aktera u procesu ispunjavanja ovih zahteva, odgovarajućih nadležnih organizacija, kao i pojašnjenja načina koordinacije u cilju smanjenja problema koji se mogu javiti prilikom otpočinjanja primene ove regulative.

Shodno „20-20-20“ ciljevima zakonodavstva Evropske unije (do 2020. godine smanjiti nivo emisije gasova staklene bašte u EU za 20% ispod nivoa iz 1990. godine, za 20% povećati učešće obnovljivih izvora energije, kao i poboljšati energetsku efikasnost za 20%), države članice EU, između ostalog, primenjuju sistem trgovine emisijama gasova staklene bašte (EU ETS).

Jedan od osnovnih uslova realizacije sistema trgovine emisijama gasova je uspostavljanje sistema monitoringa i izveštavanja o emisijama. S tim u vezi, u skladu sa godišnjim planovima monitoringa, koje izrađuju operateri (postrojenja), a na osnovu kojih se vrši praćenje smanjenja emisija, formira se godišnji izveštaj koji mora biti verifikovan od strane akreditovanog verifikatora pre podnošenja izveštaja nadležnom telu države članice. Verifikatori moraju ispuniti zahteve i biti akreditovani prema standardu ISO 14065:2013.

Obuci je ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovala Jovana Zečević.