Navigacija

Održana 3. sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 3. sednici, održanoj  12. januara 2015. godine, a na osnovu člana 16. stav (1) tačka 2) Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, doneo Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2015. godinu.

Potrebna sredstva za rad Akreditacionog tela Srbije na godišnjem nivou utvrđuju se godišnjim programom rada Akreditacionog tela Srbije. Sredstva za rad Akreditacionog tela Srbije se obezbeđuju naplatom troškova akreditacije i iz budžeta Republike Srbije. Nakon usvajanja od strane Upravnog odbora, a shodno osnivačkom aktu, Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije je, preko resornog Ministarstva, upućen osnivaču radi davanja saglasnosti.

Sadržaj Finansijskog plana Akreditacionog tela Srbije za 2015. godinu je izrađen shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 142/2014) u kojem se ukupni rashodi i izdaci Republike Srbije raspoređuju po korisnicima i programima.