Navigacija

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji za 2015. godinu

Međunarodne aktivnosti

U izveštaju Evropske komisije „Serbia 2015 Progress Report“, objavljenom 10. novembra 2015. godine u Briselu, je ponovo pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Republici Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i slobodno kretanje roba u Srbiji (5.1 Chapter 1: Free Movement of Goods), analizirane su sledeće sektorske oblasti: standardizacija, akreditacija, metrologija i nadzor na tržištu.

Izveštaj Evropske komisije se bavi analizom zakonodavstva, administrativnih kapaciteta, sektorskih strategija i politika Republike Srbije, kao i razvojem tržišta u odnosu na pravne tekovine EU (Acquis), a u skladu sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i primarnim ciljevima koje treba ostvariti prilikom pridruživanja EU.

U izveštaju je ocenjeno da je u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije došlo do napretka uzimajući u obzir da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisalo sa Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF) novi multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru IAF-a (IAF MLA) koji sada, pored oblasti sertifikacije proizvoda, uključuje i oblast sertifikacije sistema menadžmenta. Ponovo je zaključeno da je potrebno unaprediti kapacitete ATS-a kroz povećanje broja zaposlenih.