Navigacija

Potpisan Zaključak o saradnji u oblasti akreditacije

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) potpisali su 10. avgusta 2018. godine, u Sarajevu, zaključak o saradnji u oblasti akreditacije, a na osnovu statusa ATS-a kao potpisnika EA MLA sporazuma i statusa BATA-e kao potpisnika EA BLA sporazuma.

Zaključak se takođe zasniva i na ranije potpisanim sporazumima i to, Sporazuma o saradnji u području akreditovanja, potpisanog u Sarajevu 22. decembra 2004. godine između Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) i Akreditacionog tela Srbije (ATS), Protokola o sprovođenju Sporazuma o saradnji u području akrteditovanja između Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) i Akreditacionog tela Srbije (ATS) koji je potpisan u Beogradu, 2. novembra 2006, godine, Sporazuma o saradnji BATA i ATS od 24. februara 2010. godine, kao i programa saradnje na godišnjem nivou, koji su uključivali: razmenu poseta ocenjivača i eksperata u cilju razmene iskustva i upoznavanja sa procesom rada u postupku akreditacije na licu mesta; pružanje mogućnosti za uzajamno obučavanje kadrova, zajedničko organizovanje seminara i konferencija sa specifičnim temama, razmenu informacija o aktivnostima u području akreditacije; zajedničko učešće organizacija iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u međulaboratorisjkim poređenjima i prekograničnu saradnju u području akreditacije.

Zaključak se odnosi na promovisanje politike prekogranične saradnje između BATA-e i ATS-a i multilateralnih sporazuma sa EA, kao na sprovođenje pravila o prekograničnoj saradnji datih u dokumentu EA-2/13 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation Between EA Members, u smislu da su da su sistemi akreditacije koji se sprovode u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ekvivalentni i usaglašeni sa zahtevima standarda ISO/IES 17011 i Uredbom (EZ) 765/2008, kao i relevantnim dokumentima evropske i međunarodnih organizacija za akreditaciju EA, ILAC i IAF i da međusobno pružaju isti stepen poverenja.

Zaključak je potpisao u ime BATA-e, direktor Željko Medak, a u ime ATS-a, v.d. direktora prof. dr Aco Janićijević.