Navigacija

Izveštaj sa ILAC-IAF sastanka u Singapuru 2018.

Međunarodne aktivnosti

 Od 22. oktobra do 31. oktobra 2018. godine održan je u Singapuru, zajednički godišnji sastanak Međunarodnog foruma za akreditaciju (International Accreditation Forum, IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Tokom 32. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – IAF GA), koja je održana u pomenutom periodu, doneto je 32 rezolucije od kojih su najznačajnije:

IAF Rezolucija 2018-11 - Promene članstva – Generalna skupština je odobrila je izveštaj sekretara IAF-a o prijemu novih članova, koji su potpisali memorandum o razumevanju sa IAF-om (IAF MoU), u periodu od godišnjeg sastanka u 2017. godini (prema redosledu datuma odobrenja članstva):

• Nacionalni institut za istraživanje životne sredine - National Institute of Environmental Research (NIER),

• Mongolska agencija za standardizaciju i metrologiju, Odeljenje za akreditaciju - Agency for Standardization and Metrology, Accreditation Department (MNAS),

• Udruženje sertifikacionih, kontrolnih, ispitnih tela i tela za etaloniranje - Association of Certification, Inspection, Testing and Calibration Bodies (CONFORMA),

• Međunarodna automobilska radna grupa - International Automotive Task Force (IATF) i

• Federalna služba za akreditaciju - Federal Accreditation Service (RusAccreditation).

IAF Rezolucija 2018-13 – Neakreditovana sertifikacija  proizvoda gde je TOU akreditovan za isti obim – na osnovu preporuke Tehničkog komiteta Generalna skupština je usvojila odluku da akreditaciona tela - članice IAF-a moraju da imaju pravno obavezujuće aranžmane sa svojim akreditovanim TOU, koja sertifikuju proizvode, kojim se sprečavaju TOU da izdaju neakreditovane sertifikate za sertifikaciju proizvoda za obim za koji su akreditovana. Rok za primenu navedenog je tri godine, počevši od 31. oktobra 2018.

Pored toga, TOU koja sertifikuju proizvode moraju da izvrše tranziciju dokumenata sertifikacije tako što će da uključe simbol akreditacije i/ili da se pozovu na status akreditacije TOU, uključujući i identifikaciju AT, a najkasnije do 31. oktobra 2020. godine.

Napomena: Ako postoji izuzetak od gore navedenog, TOU mora da opravda izuzetak akreditacionom telu (AT) i ako ga AT prihvati, sertifikacija će se i dalje smatrati akreditovanom.

IAF Rezolucija 2018-14 - Prelazni period za ISO/IEC 20000-1:2018 - Generalna skupština, na predlog Tehničkog komiteta, odlučila je da je prelazni period za reviziju standarda ISO/IEC 20000-1 Informacione tehnologije - Upravljanje uslugama - Deo 1: Zahtevi sistema upravljanja uslugama (Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements), 3 godine, počev od 30. septembra 2018. (datum početka tranzicionog perioda).

Svi akreditovani sertifikati prema standardu ISO/IEC 20000-1:2011 ističu ili će biti povučeni najkasnije do 29. septembra 2021. godine (kraj tranzicionog perioda).

U okviru ovog vremenskog okvira tranzicije:

• AT moraju da budu spremna da izvrše tranziciona ocenjivanja u vezi prelaska na ISO/IEC 20000-1:2018 u roku od osam meseci od 30. septembra 2018. godine (datum početka tranzicionog perioda).

• TOU moraju da završe sa AT prelazak na ISO ISO/IEC 20000-1:2018 u roku od 18 meseci od od 30. septembra 2018 (datum početka tranzicionog perioda).

• TOU će prekinuti sprovođenje početnih i resertifikacionih provera prema ISO/IEC 20000-1:2011  nakon isteka 18 meseci, počev od 30. septembra 2018. godine (datum početka tranzicionog perioda).

IAF Rezolucija 2018-15 –Prelazni period za ISO 22000: 2018 - na osnovu preporuke Tehničkog komiteta, Generalna skupština je odlučila da je prelazni period za tranziciju na  standard ISO 22000: 2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za bilo koju organizaciju u lancu ishrane (Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain), tri godine, odnosno, do 29. juna 2021. godine.

Akreditovani sertifikati izdati po ISO 22000:2005 nakon datuma objavljivanja ISO 22000:2018 moraju da imaju naveden kao datum isteka važenja 29. jun 2021. godine. Ova rezolucija zamenjuje IAF Rezoluciju 2017-16.

IAF Rezolucija 2018-16 - Usvajanje ISO/IEC TS 17021-10: 2018 - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, donela je odluku da usvoji standard ISO/IEC TS 17021-10: 2018 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 10: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems) kao normativni dokument.

IAF Rezolucija 2018-17 - Datum prelaska za ISO i IEC publikacije - Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog komiteta, odlučila je da usvoji da datum početka i završetka svih budućih IAF tranzicionih perioda bude poslednji dan u mesecu objavljivanja, koji je naveden u ISO i IEC standardu.

IAF Rezolucija 2018-19 - Nova regionalna akreditaciona grupa potpisnik IAF MLA sporazuma - Generalna skupština je odobrila prijem Regionalne akreditacione grupe AFRAC, Afrika u IAF MLA sporazum, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2017. godine, za nivo 3 - glavni obim: Sertifikacija sistema menadžmenta - ISO/IEC 17021-1; Pod-obim: Nivo 4: ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Pod-obimi: Nivo 5: ISO 9001 i ISO 14001.

IAF Rezolucija 2018-20 - Regionalne akreditacione grupe - proširenje obima potpisanog IAF MLA sporazuma - Generalna skupština je konstatovala proširenje obima MLA sporazuma, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2017. godine, za sledeće IAF regionalne akreditacione grupe članica:

• AFRAC, Afrika - Pod-obim: Nivo 4: ISO/TS 22003; Pod-obim: Nivo 5: ISO 22000

• EA, Evropa - glavni obim: validacija i verifikacija - ISO 14065; Pod-obim: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, ISO 50003; Pod-obimi: Nivo 5: ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 13485, FAMI-QS sertifikaciona šema, IPC-PL-11-006

• IAAC, Amerike - Pod-obim: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006; Pod-obimi: Nivo 5: ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 13485

• PAC, Pacifik - glavni obim: sertifikacija osoba - ISO/IEC 17024, glavni obim: Validacija i verifikacija - ISO 14065; Pod-obimi: Nivo 4: ISO 50003; Pod-Obim: Nivo 5: ISO 50001.

IAF Rezolucija 2018-21 - Novi potpisnici IAF MLA sporazuma (akreditaciona tela) - Generalna skupština je konstatovala prijem u IAF MLA sporazum, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2017. godine, sledećih članova IAF-a (akreditaciona tela):

• BSCA Belorusija - glavni obim : sertifikacija proizvoda - ISO/IEC 17065; Glavni obim: Sertifikacija menadžment sistema - ISO/IEC 17021-1; Glavni obim: Sertifikacija osoba - ISO/IEC 17024; Pod-obim: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006, ISO 50003; Pod-obim: Nivo 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 50001 (EA)

• DPA Albanija - Glavni obim : Sertifikacija menadžment sistema - ISO/IEC 17021-1; Pod- obim : Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006, ISO 50003; Pod- obim : Nivo 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 50001 (EA)

• ISMS-AC Japan - Glavni obim : Sertifikacija menadžment sistema - ISO/IEC 17021-1; Pod- obim : Nivo 4: ISO/IEC 27006; Pod- obim : Nivo 5: ISO 27001 (PAC)

• MAURITAS Mauricijus - Glavni obim : Sertifikacija menadžment sistema - ISO/IEC 17021-1; Pod-Oblast: Nivo 4: ISO/IEC 17021-3; Pod-Oblast: Nivo 5: ISO 9001 (AFRAC)

• MNAS Mongolija - glavni obim: sertifikacija proizvoda - ISO/IEC 17065; Glavni obim: Sertifikacija menadžment sistema - ISO/IEC 17021-1; Pod- obim: Nivo 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Pod- obim : Nivo 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 (PAC).

IAF Rezolucija 2018-22 - Proširenje obima IAF MLA (akreditacioa tela) - Generalna skupština je konstatovala proširenje obima MLA sporazuma, u periodu od prošlog zasedanja Generalne skupštine 2017. godine, sledećih članova IAF-a (akreditaciona tela):

• AA Austrija, ACCREDIA Italija, BELAC Belgija, CAI Češka, COFRAC Francuska, DAkkS Nemačka, DANAK Danska, EA-BAS Bugarska, ENAC Španija,ESYD Grčka, FINAS Finska, IPAC Portugalija, NA Norveška, NAH Mađarska, PCA Poljska, RENAR Rumunija, RvA Holandija, SA Slovenija, SNAS Slovačka, SWEDAC Švedska, UKAS Velika Britanija (EA); HKAS Hong Kong, Kina, JAB Japan, EMA Meksiko , SLAB Šri Lanka , TAF Kineski Tajpej , ANSI Sjedinjene Američke Države (PAC) – Glavni obim: Validacija i Verifikacija - ISO 14065

• AA Austrija, ACCREDIA Italija, ATS Srbija, BELAC Belgija, CAI Češka Republika, COFRAC Francuska, DAkkS Nemačka, DANAK Danska, EA-BAS Bugarska, ENAC Španija, ESYD Grčka, FINAS Finska, INAB Irska, IPAC Portugal, NA Norveška, NAAU Ukrajina, NAH Mađarska, PCA Poljska, RENAR Rumunija, RvA Holandija, SA Slovenija, SAS Švajcarska, SNAS Slovačka, SWEDAC Švedska, TURKAK Turska, UKAS Velika Britanija (EA); ANAB Sjedinjene Američke države, ONAC Kolumbija, OUA Urugvaj, SAE Ekvador (IAAC); IAS Sjedinjene Američke Države, NCA Kazahstan (PAC) - Pod-obim:Nivo 4: ISO / TS 22003; Pod- obim: Nivo 5: ISO 22000

• AA Austrija, ACCREDIA Italija, ATS Srbija, CAI Češka Republika, COFRAC Francuska, DAkkS Nemačka, EA-BAS Bugarska, ENAC Španija, ESYD Grčka,FINAS Finska, INAB Irska, IPAC Portugal, NA Norveška, NAAU Ukrajina, NAH Mađarska, OLAS Luksemburg,  PCA Poljska, RENAR Rumunija, RvA Holandija,SAS Švajcarska, SNAS Slovačka, SWEDAC Švedska, TURKAK Turska, UKAS Velika Britanija (EA); ANAB Sjedinjene Američke Države, ONAC Kolumbija (IAAC); IAS Sjedinjene Američke Države, JAS-ANZ Australija i Novi Zeland (PAC) - Pod-Obim: Nivo 4: ISO/IEC 27006; Pod-Obim: Nivo 5: ISO / IEC 27001

• AA Austrija, ACCREDIA Italija, ATS Srbija, BELAC Belgija, CAI Češka Republika, COFRAC Francuska, DAkkS Nemačka, DANAK Danska, ENAC Španija,ESYD Grčka, FINAS Finska, INAB Irska, NA Norveška, NAAUUkrajina, NAHMađarska, OLAS Luksemburg, PCA Poljska, RENAR Rumunija, Rva Holandija, SA Slovenija, SAS Švajcarska, SNAS Slovačka, SWEDAC Švedska, TURKAK Turska, UKAS Velika Britanija (EA); ANAB Sjedinjene Američke Države, EMA Meksiko, ONAC Kolumbija (IAAC) - Pod-obim:Nivo 5:ISO 13485

• AA Austrija, ACCREDIA  Italija, CAI Češka, COFRAC  Francuska, DAkkS Nemačka, DANAK  Danska, ENAC  Španija, ESYD  Grčka, FINAS Finska, INAB Irska, IPAC Portugalija, NA Norveška, NAAU Ukrajina, NAH Mađarska, PCA Poljska,RENAR  Rumunija, Rva Holandija, SA Slovenija, SAS  Švajcarska, SNAS Slovačka, SWEDAC Švedska, UKAS Velika Britanija (EA); EMA Meksiko, HKAS Hong Kong, Kina, IAS Sjedinjene Američke Države, JAB Japan, NABCB Indija,NSC Tajland, SAC Singapur, TAF Kineski Tajpej (PAK) - Pod-Obim: Nivo 4: ISO 50003; Pod-Obim: Nivo 5: ISO 50001

• ANSI Sjedinjene Američke Države, IAS Sjedinjene Američke Države,  JAS-ANZ Australija i Novi Zeland, KAB Republika Koreja, KAN Indonezija, INCA Kazahstan, TAF Kineski Tajpej – Glavni obim: sertifikacija osoba - ISO / IEC 17024 (PAC)

• ACCREDIA Italija, RvA Holandija - Pod- obim : Nivo 5: FAMI-QS sertifikaciona šema (EA)

• NCA Kazahstan - Pod- obim : Nivo 4: ISO / IEC 17021-2; Pod- obim : Nivo 5:

ISO 14001 (PAC)

• ACCREDIA Italija - Pod- obim : Nivo 5: IPC-PL-11-006 (EA).

IAF Rezolucija 2018-23 – Proširenje IAF MLA sporazuma - pod-obim ICAO CORSIA šema – IAF Generalna skupština, na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, potvrdila je proširenje IAF MLA sporazuma u okviru glavnog obima validacija i verifikacija – ISO 14065 za pod – obim  nivoa 4 sledeća dokumenta: ICAO CORSIA Version 1 with ICAO CORSIA Environmental Technical Manual – Volume IV, ISO 14064-3:2006, ISO 14066:2011  i za pod-obim nivoa 5: ICAO CORSIA SARPs – Annex 16 Volume IV, u skladu sa procedurom IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.

a. Osnova za proširenje ovog pod-obima je priznanje ICAO CORSIA šeme kao  javnog (uključujući i regulatornog) normativnog dokumenta.

b. Konstatovano je da su osnove ICAO CORSIA šeme standardi ISO/IEC 17011, ISO 14065: 2013, ISO 14064-3: 2006 i ISO 14066: 2011.

c. Za pružanje akreditacije telima za verifikaciju ICAO CORSIA šeme, akreditaciona tela moraju primeniti standard ISO 14065: 2013, kao i prateće ICAO CORSIA standarde: SARPs – Annex 16 Volume IV i Environmental Technical Manual – Volume IV.

d. U cilju harmonizovanog pristupa akreditaciji akreditaciona tela moraju da ocenjuju i primenjuju zahteve date u obavezujućim dokumentima IAF MD6 i IAF MD14.

e. Osnova za proširenje aktivnosti akreditacionih tela na pod-obim ICAO CORSIA šemu je obuka najmanje jednog ocenjivača AT za oblast verifikacije u vezi zahteva ICAO CORSIA šeme od strane ICAO CORSIA kompetentnog trenera. Detaljno (u dubinu) proučavanje dokumenata ICAO CORSIA šeme je neophodno za svakog ocenjivača AT za oblast verifikacije, koji ocenjuje ICAO CORSIA šemu.

IAF Rezolucija 2018-24 - Razjašnjenje pojma "datum primene" ili “datum početka primene"- Generalna skupština, na osnovu preporuke Izvršnog komiteta, usvojila je sledeću definiciju: "datum primene" / "datum početka primene": Datum po kojem zahtevi/kriterijumi u dokumentu postaju obavezni za primenu.

IAF Rezolucija 2018-28 Izbor IAF direktora – Generalna skupština je čestitala sledećim direktorima na njihovom izboru za članove Odbora IAF-a na trogodišnjem mandatu, koji se završava na sastanku Generalne skupštine 2021. godine:

 • G- din  Xiao Jianhua (CNAS) izabran je za predsedavajućeg IAF-a za drugi i poslednji trogodišnji mandat;
 • G-din Emanuele Riva (ACCREDIA) izabran za potpredsednika IAF -a za drugi i poslednji trogodišnji mandat;
 • G-đa Sheronda Jeffries (TIA) izabrana za direktora koji predstavlja članove Udruženja korisnika i industrije za drugi i poslednji trogodišnji mandat.

Napomena:

 1. Gospodin Vu Xuan Thuy (BOA) završiće svoj drugi i poslednji mandat kao direktor koji zastupa ekonomije sa niskim i srednjim prihodima na sastanku Generalne skupštine 2019. godine.

IAF Rezolucija 2018-29 Izbor predsednika komiteta - Generalna skupština čestitala je sledećim članovima izabranim za predsednike IAF komiteta na mandatu u trajanju od tri godine do sastanka Generalne skupštine 2021. godine:

 • G-đa Sheronda Jeffries (TIA) izabrana za predsednicu UAC komiteta (User Advisory Committee) za drugi i poslednji trogodišnji mandat.
 • G- din  Norman Brunner (AA) izabran za predsednika MLA komiteta (MLA Committee) za drugi i poslednji trogodišnji mandat.
 • G-đa Andrea Barroso Melo Monteiro de Queiroz (CGCRE), izabrana za predsednicu DSC komiteta (Development Support Committee) za drugi i poslednji trogodišnji mandat.
 • G- din Steve Keeling (JAS-ANZ), izabran za predsednika TC komiteta (Technical Committee) za početni trogodišnji mandat.
 • G- din Brahim Houla (GAC), izabran za predsednika CMC komiteta (Communications and Marketing Committee) za početni trogodišnji mandat.

Napomena:

 1. Direktor koji zastupa članove Users and Industry Association Members automatski je i predsednik User Advisory Committee (UAC) prema IAF PL5.
 2.  G- din Vu Xuan Thuy (BOA) završiće svoj drugi i poslednji mandat kao ko-predsednik Accreditation Body Information Exchange Group (ABIENG) na sastanku Generalne skupštine 2019. godine.
 3. Direktor koji zastupa ekonomije sa niskim i srednjim prihodima automatski je ko-predsednik Accreditation Body Information Exchange Group (ABIENG) prema IAF PL5.

IAF Rezolucija 2018-31 - Odlazeći direktori, predsednici i članovi FOC komiteta - Generalna skupština izrazila je zahvalnost Ekanit Romyanon-u (predsedniku Tehničkog komiteta), Jon Murthy-ju (predsedniku Komiteta za komunikacije i marketing), Jan van Der Poel-u (članu FOC (Finansijsko-nadzorni komitet) za akreditaciona tela, predsedniku FOC-a), Eric-u Jansssens-u (članu FOC komiteta - udruženja), Shinjiro Fujmimaki (članu FOC komiteta za akreditaciona tela) i Randy Dougherty-ju (IAF blagajniku, DMC predsedniku) na njihovoj posvećenoj službi IAF -u.

Tokom 22. zasedanja Generalne skupštine ILAC-a (ILAC General Assembly – ILAC GA) doneta je 25 rezolucija od kojih su najznačajnije:

ILAC Rezolucija GA 22.02

Generalna skupština je potvrdila rezultate elektronskog glasanja da se sledeće organizacije prihvate kao pridruženi članovi (Associates):

- Akreditacioni centar Azerbejdžana - Azerbaijan Accreditation Centre (AZAK), Azerbejdžan

- Dominikanska akreditaciona agencija - Dominican Accreditation Agency (ODAC), Dominikanska Republika

-  Accreditation Global Laboratory Accreditation Board (GLAB), Indija

- Litvanski nacionalni akreditacioni biro - Lithuanian National Accreditation Bureau (LA), Litvanija

- Nigerijska nacionalna služba za akreditaciju -  Nigeria National Accreditation Service (NiNAS), Nigerija.

ILAC Rezolucija GA 22.03

Generalna skupština je konstatovala ishod elektronskog glasanja Saveta za MRA sporazum (ILAC Arrangement Council) da prihvati re-evaluaciju i da ponovo uspostavi status potpisnika ILAC MRA sporazuma za ispitivanje (ISO/IEC 17025) i proširenje za ealoniranje (ISO/IEC 17025) za sledeću organizaciju:

- Kirgiski centar za akreditaciju (KCA), Kirgiska Republika.

ILAC Rezolucija GA 22.04

Generalna skupština skupština je konstatovala ishod elektronskog glasanja Saveta za MRA sporazum (ILAC Arrangement Council) da prihvati evaluaciju i priznanje ILAC MRA sporazuma za sledeća regionalna tela:

- AFRAC, Afrika, Južnoafrička Republika, za priznanje AFRAC MRA sporazuma za akreditaciju etaloniranja (ISO/IEC 17025), ispitivanja (ISO/IEC 17025), medicinskog ispitivanja (ISO 15189) i kontrolisanja (ISO/IEC 17020).

ILAC Rezolucija GA 22.05

Generalna skupština je konstatovala odluke Saveta za MRA sporazum (ILAC Arrangement Council), da prihvati evaluaciju i proširenje za priznavanje ILAC MRA sporazuma za sledeća regionalna tela, napominjući međutim da ova odluka neće biti implementirana dok drugo regionalno telo ne bude prihvaćeno za ovaj obim u okviru MRA sporazuma:

- EA, proširenje za provajdere za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043).

ILAC Rezolucija GA 22.06

Generalna skupština pozdravlja sledeće nove potpisnike ILAC MRA sporazuma za navedene vrste akreditacije:

- Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA), Albania, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020),

-  Beloruski državni centar za akreditaciju (BSCA), Republika Belorusija, ispitivanje (ISO/IEC 17025) i etaloniranje (ISO/IEC 17025),

- Akreditaciono telo Salvadora (OSA), Salvador, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020),

- Kirgiski centar za Akreditaciju (KCA), Kirgiska Republika, proširenje za etaloniranje (ISO/IEC 17025),

-  Litvanski nacionalni biro za akreditaciju (LA), Litvanija, etaloniranje (ISO/IEC 17025), ispitivanje (ISO/IEC 17025), medicinsko ispitivanje (ISO 15189) i kontrolisanje (ISO/IEC 17020),

-  Služba za akreditaciju u Mauricijusu (MAURITAS), Mauricijus, ispitivanje (ISO/IEC 17025) i etaloniranje (ISO/IEC 17025)

-  Nacionalna kancelarija za akreditaciju (ONA), Nikaragva, proširenje za etaloniranje (ISO/IEC 17025),

- GCC Centar za akreditaciju (GAC), Saudijska Arabija, proširenje za etaloniranje (ISO/IEC 17025) i kontrolisanje (ISO/IEC 17020),

- Švajcarska služba za akreditaciju (SAS), Švajcarska, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020) i

- Perry Johnson laboratorija za akreditaciju, Inc (PJLA), SAD, proširenje za kontrolisanje (ISO/IEC 17020).

ILAC Rezolucija GA 22.07

Generalna skupština potvrđuje odluku Izvršnog odbora da prihvati sledeće organizacije kao članice - posmatrače:

- Systéme Ouest Africain d'Accréditation (SOAC), Obala Slonovače,

- Državno preduzeće – Uzbekistanski centar za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti (Se-UzbekAccreditation), Uzbekistan.

ILAC Rezolucija GA 22.08

Generalna skupština usvaja odluku Izvršnog odbora, preuzetu 24. oktobra 2018, da prekine članstvo sledećih organizacija zbog neplaćanja članarina (Bylaw 5.7 (b)):

- Mongolska nacionalna komora za trgovinu i industriju (MNCCI), Mongolija (članica - posmatrač)

- PPD, Južnoafrička republika (članica - posmatrač).

ILAC Rezolucija GA 22.16

Generalna skupština je usvajila predlog Izvršnog odbora da ILAC ne bi trebalo da razvija sektorska dokumenta/smernice/uputstva nivoa 4 i 5, osim ako ne dobije konkretan predlog od kontakt-partnera ili međunarodnih stejkholdera. Ovo će biti zabeleženo u relevantnim dokumentima ILAC-a R-serije.

ILAC Rezolucija GA 22.17

Generalna skupština, imajući u vidu raznovrsnost i tehničku prirodu primljenih komentara, kao rezultat 60-dnevnog perioda komentarisanja i odluku Izvršnog odbora u vezi sa razvojem sektorskih dokumenata/smernica/uputstava, usvojila je preporuku Izvršnog odbora da razvoj uputstva ILAC GXX:XX/201X – Smernice za akreditaciju tela koja sprovode testiranje bez razaranja, bude prekinuto.

ILAC Rezolucija GA 22.18 & Dodatak A

Generalna skupština potvrđuje rezultate elektronskog glasanja, kako je navedeno u Dodatku A, izvršene od strane ILAC-a, u periodu od 21. Generalne skupštine ILAC-a iz 2017. godine:

IAF/ILAC A3:01/2018, IAF/ILAC A2:01/2018, IAF/ILAC A1:01/2018, IAF/ILAC A6:01/2018, ILAC R1: 03/2018, ILAC G28: 07/2018 i ILAC G26: XX/2018.

ILAC Rezolucija GA 22.19

Generalna skupština je odlučila da će standard primenjiv na biobanke, u svrhu akreditacije biti ISO 20387 Biobanking – Opšti zahtevi za biobanking (Biobanking – General requirements for biobanking), koji će se koristiti kao samostalni standard.

ILAC Rezolucija GA 22.20

Generalna skupština usvaja predlog Saveta za MRA sporazum da će obaveza punopravnih članova da učestvuju u ILAC glasanju biti 75% na snazi od 2019. godine.

ILAC Rezolucija GA 22.21

Generalna skupština konstatuje izbor gospodina Jeff-a Gust-a (NCSLI) kao predsedavajućeg i dr Alvaro-a Ribeiro-a (Eurolab) kao zamenika predsedavajućeg Laboratorijskog komiteta za period od dve godine.

ILAC Rezolucija GA 22.23

Generalna skupština usvaja izbor sledećih članova Izvršnog odbora ILAC-a na dve godine:

Predsedavajuća (ILAC Chair)                                   g-đa Etty Feller

Zamenica presedavajuće (ILAC Vice-chair)            g-đa Maribel López Martínez

Arrangement Committee (ARC)                                g-đa Dana Leaman

Accreditation Committee (AIC)                                 g-din Erik Oehlenschlaeger

Inspection Committee (IC)                                        g-din Arne Lund

Marketing & Communications Committee (MCC)    g-din Jon Murthy

Joint Development Support Committee (JDSC)        g-đa Sharonmae Shirley

Arrangement Management Committee (AMC)          g-đa Jennifer Evans

Laboratory Committee(LC)                                        g-din Jeff Gust.

ILAC Rezolucija GS 22.24

Generalna skupština izražava zahvalnost g-đi Merih Malmqvist Nilsson, kao dosadašnjoj predsedavajućoj ILAC-a, g-đi Liliane-i Somma kao potpredsednici JDSC komiteta (Joint Developing Support Committee) i g-dinu Steve-u Sidney-u kao predsedniku LC komiteta (Laboratory Committee) za njihov izvanredan doprinos ILAC-u.

Tokom 18. zasedanja Zajedničke generalne skupštine IAF-ILAC donete su 4 zajedničke rezolucije:

JGA singapurska Rezolucija 1 – Svetska banka – IAF-ILAC MoU

Zajednička Generalna skupština konstatovala je potpisivanje trostrukog Memoranduma o razumevanju (MoU) između Svetske banke, IAF-a i ILAC-a.

JGA singapurska Rezolucija 2 – IHAF-IAF-ILAC MoU

Zajednička Generalna skupština konstatovala je potpisivanje trostrukog Memoranduma o razumevanju (MoU) između Međunarodnog Halal Akreditacionog Foruma (IHAF), IAF-a and ILAC-a.

JGA singapurska Rezolucija 3 – Izveštaji od strane eksternih organizacija

Zajednička generalna skupština je sa zahvalnošću prihvatila prezentacije i izvještaje sledećih organizacija:

- Međunarodne elekrotehničke komisije (IEC),

- Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i ISO/CASCO komiteta,

- Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML),

- Organizacije Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNIDO),

- Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU),

- Svetske trgovinske organizacije (WTO),

- Svetske banke.

JGA singapurska Rezolucija 4 – Izveštaji od strane regionalnih grupa IAF-a i ILAC-a Zajednička Generalna skupština je sa zahvalnošću prihvatila izveštaje od strane AFRAC-a, APLAC-a, ARAC-a, EA, IAAC-a, PAC-a i SADCA-e.

Sastancima su ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) prisustvovali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i Jasna Stojanović, zamenik direktora.

Tekst IAF rezolucije možete pogledati na linku.

Tekstove ILAC rezolucija usvojenih prethodnih godina možete pogledati na linku.


Sheronda Jeffries, Jasna Stojanović i prof. dr Aco Janićijević


Teodor Šutarov, direktor IARM, Željko Medak, direktor BATA, Jasna Stojanović i prof.dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS