Navigacija

Održan 20. sastanak EA HHC komiteta

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak članova Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA održan je od 18. do 19. septembra u Briselu. Članovi komiteta, njih 51 iz 38 nacionalnih akreditacionih tela, su se okupili u Briselu kako bi učestvovali na sastanku EA HHC komiteta. Sastanku su prisustvovale i zainteresovane strane, organizacije CEOC International, IOCC i EUROLAB, kao i Savet za standardizaciju Kanade (Standards Council of Canada).

Evidentan je dobar napredak u vezi tekućih revizija 5 dokumenata, koji su u nadležnosti HHC-a. Kako primeniti strateški cilj "koncepta jednog glasa" (One Voice) u radu HHC-a bilo je najvažnije pitanje od svih diskusija tokom dvodnevnog sastanka.

Članovi komiteta su se bavili horizontalnim tehničkim pitanjima vezanim za različite vrste ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, ocenjivanja imenovanih tela i evaluaciju šema za ocenjivanje usaglašenosti (sektorskih šema):

Menadžment HHC-a: Posle izbora kolege Sjaak Hendriks-a, iz RvA (Holandija) za potpredsednika komiteta, u martu 2018. godine, predložen je novi proces u vezi pripremanja odgovora na pitanja članova komiteta i u vezi održavanja Liste najčešćih pitanja (HHC FAQ list). Cilj je da se lista održava tako da su pitanja jasna i jednostavna, a odgovori usaglašeni. Doneta je odluka da radna grupa sačinjena od dobrovoljaca iz IPAC-a, UKAS-a, PCA-a i COFRAC-a doprinese analizi pitanja i pripremi predloge odgovora predsedniku i potpredsedniku komiteta.

Primena "koncepta jednog glasa": Što se tiče Strategije EA 2025 i u skladu sa planom implementacije (zadaci za EA HHC komitet), komitet se na prošloj sednici usaglasio da će komitet razviti „policy paper“ u vezi "koncepta jednog glasa" (budući EA- 1/23 A: 2018 EA policy to speak with „One Voice“) (Task 1.0.2 TFG “One Voice” concept). TFG je razvila prvi draft dokumenta u vezi "koncepta jednog glasa" kako bi se usaglasili stavovi i ideje.

U suštini, u dokumentu se navodi da već postoji dostupan broj alata koji podržavaju implementaciju "koncepta jednog glasa". Alati nedostaju u neregulisanim oblastima sa dobrovoljnim šemama i treba ih razviti. Predlog je da se osnuje grupa koju bi sačinjavali i predsedavajući EA tehničkih komiteta kako bi razmatrili dalje alate. Komitet je doneo odluku da odobrava revidirani nacrt dokumenta EA-1/23 i slaže se da dokument treba dostaviti na komentarisanje članovima EA (dvomesečni period koji počinje početkom oktobra).

Razviti proces upravljanja postojećim oblastima i šemama akreditacije: Što se tiče t. 3.6.1 iz Strategije, HHC smatra da će nova politika EA-1/23 u vezi „koncepta jednog glasa“ rešiti pitanje postojećih oblasti akreditacije. HHC je odlučio da sačeka do objavljivanja EA-1/23 dokumenta pre nego što razmotri dalje korake. HHC priznaje da to nije realno, niti je zaista korisno prikupiti podatke o svim postojećim šemama u EA (bilo je predloga tokom diskusije da se popišu sve šeme). Takođe se postavilo pitanje definicije akred. šeme, ali se ostalo pri stavu da su to nivoi 2 i 3. Napori bi trebali biti usredsređeni na šeme nivoa 3 ili 4 MLA-a sporazuma. HHC se slaže da se pokrene predložena anketa među svim NAT-ovima i Savetodavnom odboru EA kako bi dobili informacije o oblastima sa (potencijalno) različitim pristupom u identifikovanju standarda nivoa 3 i 4. HHC se slaže da ponovo razmotri tu temu u martu 2019. godine, uzimajući u obzir predlog IPAC-a o politici za početak akreditacije u novim šemama na nivou 2 ili 3 podržanu od strane HHC-a. U svakom slučaju se očekuje da se revizijom EA-1/22, taj dokument unapredi tako što bi se dobio koncept „biti proaktivan“.

Revizija dokumenta EA-2/13: Dokument opisuje politiku i procedure EA za saradnju između nacionalnih akreditacionih tela kada akreditaciju sprovodi nacionalno akreditaciono telo telu za ocenjivanje usaglašenosti, koje ima lokacije/sedište u drugoj zemlji u regionu EA ili ima aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u drugoj zemlji u regionu EA. Takođe opisuje procedure koje treba da poštuju članovi EA u vezi sa sprovođenjem akreditacije u drugoj državi pod uslovima datim u Uredbi (EC) 765/2008, član 6, deo 3 (koji se takođe naziva prekogranična akreditacija). Što se tiče revizije dokumenta EA-2/13, HHC se slaže da bi revidirani nacrt TFG trebao da dâ na komentarisanje članovima tokom 2 meseca.

Revizija dokumenta EA-3/01: U vezi revizije dokumenta EA-3/01 TFG je imala sledećih pet pitanja, koje je neophodno rešiti da bi nastavilo sa daljim razvojem dokumenta, a u vezi korišćenja:

  •  simbola akreditacije od strane TOU,
  •  naziva akreditacionog standarda zajedno sa simbolom AT,
  •  tekstualnog pozivanja na akreditaciju ili simbol akreditacije kako bi se identifikovao izveštaj/sertifikat koji je pod akreditacijom,
  • nalepnica od strane proizvođača referentnih materijala (RMP) ili provajdera za ispitivanje osposobnjenosti (PTP),
  • više od jednog simbola akreditacije na izveštaju/sertifikatu.

Komitet se dogovorio da pošalje uvodno pismo o raspravi sa ove sednice svim članovima komiteta kako bi oni poslali svoje komentare u vezi ovih pet pitanja. Prikupljeni komentari koristili bi se za dalji rad na reviziji EA-3/01. Nacrt dokumenta trebao bi da bude spreman za diskusiju i usvajanje na sledećoj sednici u martu 2019. godine. Sledeći nacrt dokumenta, takođe, će se baviti pitanjima u vezi uslova za korištenje EA MLA znaka, na osnovu pravila ILAC-a o načinu korištenja ILAC MRA znaka. Dizajn budućeg EA MLA znaka biće razvijen u Sekretarijatu zajedno sa CPC komitetom. Ugovor o licenci za korišćenje EA MLA znaka biće razrađen na nivou Sekretarijata i Izvršnog odbora.

Revizije dokumenta EA-2/15 Accreditation of flexible scopes: Što se tiče revizije dokumenta EA-2/15 komitet je odlučio da TFG treba da nastavi svoje započete aktivnosti na izradi nacrta dokumenta bez menjanja obima dokumenta i dodavanja primera, koji treba da bude finaliziran do početka oktobra, a onda pušten na komentarisanje tokom 2 meseca.

Predlog Uputstva za validaciju šema za ocenjivanje usaglašenosti: Draft verzija za razmatranje dokumenta koji se odnosi na validaciju šema je predstavljena. Namena dokumenta je da obezbedi zajedničko razumevanje principa i procesa za validaciju šema za ocenjivanje usaglašenosti i da na taj način doprinese harmonizaciji pristupa akreditacionih tela. Dogovoreno da dokument ima kategoriju uputstva i da se koristi kao dodatni dokument uz EA-1/22, koji sadrži uputstva na odredbe koje tiču validacije i biće objavljen na intranetu, u HHC folderu, kao podfolder HHC CA Schemes, a dodatno će se u dokument staviti svrha i status dokumenta, te će nakon toga ići na 2-mesečno komentarisanje.

ILAC/IAF veze: Članovi komiteta koji predstavljaju “veze – liaison” sa drugim komitetima su predstavili svoje izveštaje. Dogovoreno je da HHC delegira član-a/ove koji će da učestvuj-e/u u reviziji ILAC-G3/2012. Inače, radi se revizija G3 i G11 sa ciljem da se spoje i taj proces je pod odgovornošću konvenora ILAC/IAF A serije (Tomasa Faklama, DAkkS). Komitet je identifikovao sledeće ILAC/IAF komitete za koje postoji interes da se imenuje “veza” ILAC AIC - Joint WG on A series - ILAC ARC - IAF TC - IAF MLAC.

Kratka sesija u vezi standarda ISO/IEC 17011:2017: Kao nastavak martovske radionice o novoj verziji standarda ISO/IEC 17011, tokom prvog dana sastanka organizovana je 2-satna sesija sa ciljem da se preispitaju ključne teme koje su istaknute tokom radionice u martu, kao oblasti koje treba da se razmotre u cilju usklađivanja i usaglašavanja o tome kako ih tretirati u budućnosti. Predloženo je nekoliko opcija od toga "da se navede na Radnoj listi HHC-a" do "Zahtevanja izrade dokumenta".

Sledeći sastanak komiteta održaće se u Briselu od 12. do 13. marta 2019. godine. Sastanku je ispred ATS-a prisustvovala zamenik direktora Jasna Stojanović.

http://www.european-accreditation.org/information/feedback-of-the-20th-meeting-of-ea-horizontal-harmonization-committee