Navigacija

Poziv za ocenjivače

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem:

A: ocenjivača za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane). Izabrani će biti u obavezi da završe ATS obuku za ocenjivače po modulima za obuku za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17021-1.

Potencijalni kandidati za ocenjivače moraju da ispunjavaju, pored ostalog, sledeće kriterijume:

OBRAZOVANJE: visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

u oblasti prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, medicinskih ili tehničko-tehnoloških nauka.

RADNO ISKUSTVO/opšte: najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja, od toga ne manje od dve godine na poslovima u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom (npr.menadžer kvaliteta, oblast planiranja proizvodnje, usluge) /sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine (npr. menadžer kvaliteta, član tima za postupanje u slučaju opasnosti, učesnik u projektnom timu)/ sistemom menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (npr. lice za bezbednost i zdravlje na radu) koje je stečeno u periodu ne dužem od pet godina u odnosu na datum prijavljivanja;

odnosno najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti obrazovanja odnosno u prehrambenoj industriji ili sličnom sektoru, od toga ne manje od dve godine na poslvima obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti hrane za oblast sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

PREDUSLOVNE OBUKE: završena obuka* za ocenjivače/interne ocenjivače, kao i četiri kompletne provere sa ukupno 20 dana provere koje su obavljene u zadnje tri godine.

*obuka se mora sastojati od najmanje 40 sati, od kojih je 16 vezano za metode provere i 24 za zahteve relevantnog standarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**, odnosno ISO 22000 ili za zahteve neke druge šeme FSMS (IFS, BRC i sl.)).

**za ISO 45001 može biti priznata i tranziciona obuka u trajanju od 8 sati.

DODATNO: poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu odnosno relevantnih propisa u oblasti životne sredine u određenom klasteru odnosno propisa iz odgovarajuće kategorije lanca hrane

B: tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja laboratorija za etaloniranje

Potencijalni kandidati za eksperte moraju da ispunjavaju, pored ostalog, sledeće opšte kriterijume:

OBRAZOVANJE: visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

u oblasti prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka.

RADNO ISKUSTVO/opšte: najmanje četiri godine radnog iskustva u određenoj oblasti koja je predmet akreditacije, od toga ne manje od dve godine za određenu oblast etaloniranja koje je stečeno u periodu ne dužem od pet godina u odnosu na datum prijavljivanja.

DODATNO:

- poznavanje metoda i tehnika etaloniranja za oblast/i za koje se vrši prijavljivanje;

- poznavanje proračuna merne nesigurnosti za prijavljenu oblast/i etaloniranja;

- poznavanje domaćih i međunarodnih standarda i propisa vezanih za prijavljene oblasti etaloniranja.

Oblasti etaloniranja od interesa su: akustika i ultrazvuk; dimenzije; elektrotehnika, DC i LF odnosno HF; protok; sila; tvrdoća; vlažnost; masa; pritisak; temperatura; vreme i frekvencija; zapremina.

V: tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja kontrolnih i sertifikacionih tela u sledećim oblastima:

- ocenjivanje usaglašenosti u oblasti ADR, ADN i RID;

- ocenjivanje usaglašenosti u oblasti bezbednosti mašina, EMS, LVD, ATEX;

- ocenjivanje usaglašenosti u oblasti lične zaštitne opreme;

Napomena: Kriterijumi za tehničke eksperte su u skladu sa napred navedenim opštim kriterijumima.

Kandidati za ocenjivače i tehničke eksperte se mogu prijaviti pisanim putem podnošenjem popunjene Prijave za ocenjivače i tehničke eksperte u elektronskoj formi na adresu: atsocenjivaci@ats.rs.

Na osnovu prispelih prijava, Komisija ATS-a za izbor i praćenje performansi ocenjivača i tehničkih eksperata će izvršiti izbor kandidata i sve ostale aktivnosti propisane procedurom ATS-PR02 (obuka, seminar, informativni razgovor i dr.).

Za dodatne informacije možete se obratiti Branki Rakonjac na e-mail: branka.rakonjac@ats.rs ili putem telefona 011/313 0376.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/742/meeting-4019730_1920.jpg