Navigacija

Izmena ATS dokumenata

Promena dokumentacije

U skladu sa Planom aktivnosti koje su usmerene na usaglašavanje rada ATS sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17011, 15. jula 2019. godine izmenjeno je niz dokumenata koja se prvenstveno odnose na ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti i koja su namenjena za korišćenje od strane ocenjivača/eksperata ATS.

Pored pomenutih dokumenata koji se koriste u procesu ocenjivanja, izmenjena su ATS-PA01, Pravila akreditacije. Osnovne promene se odnose na sledeće:

  • korišćena terminologija je usaglašena sa važećom verzijom standarda ISO/IEC 17011;
  • jasnije je definisan prenos akreditacije (t.3.8 Pravila);
  • u delu Pravila koja se odnose na proces akreditacije promenjen je deo koji se odnosi na postupak preispitivanja prijave (t.4.2.2 Pravila), aktivnosti nakon preliminarne posete (t.4.2.4 Pravila), postupak otklanjanja neusaglašenosti odnosno zabrinutosti (t.4.4.3 Pravila) sa posebnim osvrtom na rok za otklanjanje neusaglašenosti, dodatno ocenjivanje (t.4.4.3 Pravila);
  • aktivnosti u ciklusu akreditacije sa posebnim osvrtom na redovna ocenjivanja u ciklusu akreditacije (t.5.2.1 Pravila);
  • rokove za realizaciju aktivnosti u ponovnom ocenjivanju (t.6.1 Pravila);
  • ostale promene obima akreditacije (t.7.3 Pravila);
  • pojašnjenje tzv. „uspavanih aktivnosti“, kao i način na koji će reagovati ATS u slučaju postojanja istih (t.11.1 Pravila).

Takođe, izmenjena je Prijava za akreditaciju odnosno njen sadržaj. Prijava za akreditaciju je integrisala nekada postojeće Dodatke koji su egzistirali kao posebna dokumenta.

Dokumenta možete pronaći na sajtu ATS-a: OVDE.